Ст 254 коап

Оглавление:

Протокол про адміністративне правопорушення «дописаний» поліцейським після підписання такого водієм.

Трапляються випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення складений поліцейським на місці зупинки транспортного засобу відрізняється від протоколу, що переданий суду для вирішення справи про притягнення Вас до адміністративної відповідальності. На місці поліцейський дав Вам для ознайомлення та підписання протокол заповнений лише частково, а в суді виявляється гарненький правильно оформлений протокол ніби то без жодних порушень правил та інструкцій щодо його заповнення.

Чи законні дії поліцейського, який пізніше «дописує» в протокол відомості, які не встиг, не знав чи не хотів заповнити під час складення протоколу? І що робити, щоб уникнути таких сюрпризів та що робити коли Ви таке виявили вже в суді?

Насамперед, хочу порадити водіям – перечитайте уважно протокол і всі документи що до нього додаються (пояснення, акт огляду, тощо). Не бійтеся і не встидайтеся зробити це, навіть якщо це займе час у Вас, поліцейського, свідків. Ви не зобов’язані в протоколі підписуватись лише в тому місці, де показує пальцем поліцейський не прочитавши уважно протокол! У всіх пустих графах протоколу, які мав заповнити поліцейський – ставте прочерк. Такі дії унеможливлять дії поліцейського дописати відомості в протоколі, які він зобов’язаний був заповнити перед тим, як давати такий протокол підписувати Вам.

Згідно ч. 2 ст. 254 КУпАП — Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Відповідно ч. 1 та ч. 2 ст. 256 КУпАП — У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

Відповідно до п.п. 2.2. Наказу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 16.02.2015 року № 3/02-15 «Про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення» в протоколі про адміністративне правопорушення не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

П. 7 розділу ІІ Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції затвердженої наказом МВС України 06.11.2015 № 1376 — Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне правопорушення, а також унесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне правопорушення підписано особою, стосовно якої його складено.

Відповідно до ст. 245 КУпАП під час провадження в справах про адміністративні правопорушення забезпечується всебічне, повне і об’єктивне з’ясування всіх обставин справи, вирішення її в точній відповідності із законом. Вимогами ст. ст. 278, 280 КУпАП встановлено, що при підготовці до розгляду справи суд вирішує, зокрема, чи правильно складено протокол та інші матеріали справи, а при розгляді справи суд зобов’язаний з’ясувати чи було вчинено правопорушення та чи винна дана особа в його вчиненні тощо.

Згідно ст. 7 КпАП України, ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв’язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставі і в порядку, встановлених цим законом.

Відповідно до ст. 279 КУпАП при розгляді справи про адміністративне правопорушення оголошується протокол про адміністративне правопорушення та досліджуються докази.

З наведених норм слідує, що у випадку виявлених розбіжностей між протоколом наданим поліцейським та протоколом наданим особою, що притягується до адміністративної відповідальності – такий протокол не може вважатись належним та допустимим доказом у справі, оскільки при його складанні не були дотриманні вимоги ст.254 КУпАП та порушенні законні права на захист.

Отже, якщо Ви виявили, що протокол в матеріалах судової справи відрізняється від протоколу, що наданий Вам поліцейським при його оформленні – представте суду свій примірник протоколу та вкажіть на всі його розбіжності.

Відповідно до п.22 ч.1 ст.92 Конституції України виключно законами України визначаються діяння, які є адміністративними правопорушеннями та відповідальність за них. Органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України).

Згідно ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом та на припущеннях, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Всі дописані відомості в протоколі поліцейським після того, як Ви підписали протокол і отримали свій примірник — є лише припущенням поліцейського і записані в незаконний спосіб. Такі дії поліцейського дають підстави вважати, що ніякого правопорушення на місці не було і доказів цьому не має (відсутня подія та склад адміністративного правопорушення). При порушеному порядку притягнення до адміністративної відповідальності та порядку зібрання доказів, зокрема порядку складення протоколу про адміністративне правопорушення чи акту огляду на стан алкогольного сп’яніння, наприклад, — справа про притягнення до адміністративної відповідальності підлягає закриттю.

В силу ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото — і кінозйомки, відеозапису, які використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.

Рішення Конституційного суду України від 22.12.2010 року №23-рп/2010, яке є обов’язковим до виконання на території України, фактичні дані або будь-які інші докази, одержані в незаконний спосіб, а саме: з порушенням конституційних прав і свобод людини і громадянина; з порушенням встановлених законом порядку, засобів, джерел отримання фактичних даних; не уповноваженою на те особою тощо є неналежними доказами.

Європейський Суд з прав людини у справі «Аллене де Рібермон проти Франції» підкреслив, що сфера застосування принципу презумпції невинуватості є значно ширшою: він обов’язковий не лише для кримінального суду, який вирішує питання про обґрунтованість обвинувачення, а й для всіх інших органів держави.

Провадження по справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог п.1 ст.247 КУпАП не може бути почато, а почате підлягає закриттю в тому разі якщо, відсутня подія або склад адміністративного правопорушення.

Подію та склад правопорушення можуть підтвердити чи спростувати лише належні та допустимі докази, в тому числі протокол про адміністративне правопорушення. Дописані відомості в протоколі після підписання такого особою, що притягується до адміністративної відповідальності — тягне за собою визнання протоколу як неналежного доказу в суді.

А без протоколу – не має правопорушення.

Відсутність у поліцейського знань, навиків та досвіду щодо правильного оформлення протоколу про адміністративне правопорушення – не означає відсутність таких знань у Вас.

Успіху Вам та не порушуйте правила дорожнього руху!

Ст 254 коап

7 травня 2018 13:42

Набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави», який передбачає також зміни і ч. 2 статті 254 КУпАП у частині складання адміністративних протоколів.

Нова редакція тепер звучить так: «Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається не пізніше 24 годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності».

«Це означає, що не вручений під підпис протягом 24 годин протокол не може бути розглянутий в суді, оскільки складений з порушенням строку. Тепер повертаємось до сфери доступу до публічної інформації: 1) виявлену особу необхідно застати на робочому місці для вручення протоколу протягом 24 годин; 2) виявлену особу вже неможливо запросити до органу для вручення протоколу, оскільки точно не вкладуться в 24 години; 3) для того, щоб виявлена особа реалізувала своє право на юридичну допомогу, вона має це зробити в 24 години», — коментує нову редакцію статті Адміністративного кодексу Ірина Кушнір, Український інститут з прав людини.

На думку Кушнір, за таких умов та враховуючи ресурси Секретаріату Уповноваженого з прав людини своєчасність вручення протоколів в сфері доступу до публічної інформації взагалі неможлива. Також вона вважає такі зміни не конституційними, оскільки вони практично унеможливлюють притягнення до адміністративної відповідальності, сприяють безкарності, підривають принцип верховенства права.

Юристка Віта Володовська, Центр демократії та верховенства права, у своєму коментарі «Доступу до правди» нагадує, що у першому варіанті законопроекту взагалі була пропозиція обмежити цей строк не до 24-х, а до 3-х годин.

«На жаль, вносячи такі зміни, законотворці не оцінили системно наявне регулювання. Так, якщо для порушень, пов’язаних з нелегальною міграцією (з метою протидії яким, власне, і був прийнятий закон), така вимога є логічною, адже порушник виявляється на місці, то для порушень у сфері доступу до інформації, вручити протокол протягом доби практично неможливо, адже орган, що складає протокол може знаходитись у іншому місті», — коментує Володовська.

Роман Головенко, Інститут масової інформації, наголошує на тому, що в нормі не йдеться про те, що протокол має бути вручено виявленій особі впродовж 24 годин, він лише складається впродовж доби з моменту виявлення особи.

«З цим виявленням теж може бути проблема, бо коли приходить заява про притягнення по адміністративної відповідальності, спершу зазвичай треба встановити чи є склад адмінправопорушення в діях, особа-то зазвичай відома. Але не думаю, що суди трактуватимуть так, що протокол треба вручити особі (а не скласти) впродовж доби», — припускає Роман Головенко.

«Доступ до правди»

Правовой ликбез для водителей: от составления протокола до расплаты за правонарушение

Опубликовано 15 сентября 2010

В первой части мы рассказывали, как вести себя водителю при встрече с гаишником: что нужно и чего не нужно говорить и делать, чего требовать от инспектора. Отдельно мы остановились на правилах оформления протокола об админправонарушении, ошибочное заполнение которого может сыграть на руку водителю. Сегодня поговорим о последствиях составленного протокола.

Приговор не является окончательным

Итак, инспектор решил, что вы «нарушили» и составил протокол. Его решение – не окончательный приговор и, как говорится, обжалованию подлежит. А обжаловать его нужно в любом случае, даже, если протокол подписан.

Начнем с того, что ст. 268 КоАП предусмотрено право лица, привлекаемого к административной ответственности, на помощь юриста. На основании отсутствия адвоката в момент оформления протокола либо составления постановления уже можно его обжаловать.

Сотрудник ГАИ обязан выдать на месте копию протокола, а если на месте выносится постановление об административном правонарушении — копию постановления. Необходимо проследить, чтобы данные совпадали с оригиналом протокола, включая данные самого гаишника, составившего протокол и/или постановление. Также обратите внимание на то, чтобы в незаполненных графах протокола стояли прочерки и в пояснении напишите: «Cвою вину не признаю и, согласно ст. 268 КоАП Украины, прошу отложить рассмотрение дела».

Проблема заключается в том, что процедура рассмотрения дел об административных правонарушениях как-то очень просто и усеченно регламентируется законодательством. КоАП не предусматривает вообще никакой процедуры административного дознания или расследования.

Статьей 254 КоАП предусматривается только составление протокола об административном правонарушении, ст. 257 — направление протокола органу или должностному лицу, которому надлежит рассмотреть дело. Статьями 276-282 регулируются рассмотрение дела этим должностным лицом или органом. Больше никаких этапов производства по делу закон не предусматривает. Трудно представить, почему законодатель ограничился этими нормами и не регламентировал процесс привлечения к административной ответственности более подробно. Возможно, это было логичным в далеком 1984 году, когда принимался Кодекс, и правонарушения считались достаточно незначительными и «дешевыми» по сравнению с уголовными преступлениями.

Но сегодня, когда власть, наконец, поняла, что такое правонарушение как нарушение правил дорожного движения, является достаточно серьезным из-за последствий в виде ДТП и, не дай Бог, чьей-нибудь смерти, кроме значительного повышения штрафов, не мешало бы и усовершенствовать процедуру рассмотрения таких дел. КоАП же не содержит четких процессуальных механизмов для расследования и установления объективной истины по делу. Краткие сроки приводят к тому, что рассмотрение дела носит обычно весьма поверхностный характер, если только правонарушитель не занимает активную позицию. А для этого ему нужно знать следующее.

Согласно действующей процедуре, дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня получения органом (должностным лицом), правомочным рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов дела. При чем срок, в течение которого этот орган получает протокол, КоАПом не установлен. Поэтому советуем уже на следующий день после составления протокола начинать процесс обжалования протокола.

Жалуйся громче других, даже если грех жаловаться

Частенько рассмотрение административных протоколов проходит за закрытыми дверями, и лицо, в отношении которого составлен протокол, знать не знает о том, что в отношении него кто-то что-то рассматривает. О том, что ему вменили штраф либо лишение прав, нарушитель узнает в день получения письма со вложенным постановлением об открытии исполнительного производства.

Меж тем, анализ ст. 278 КоАП свидетельствует, что лицо должно быть надлежащим образом оповещено о времени и месте рассмотрении дела в административном порядке. По факту заседания должен вестись протокол. Процедура рассмотрения дел об админправонарушениях судами более или менее регламентирована КоАП в отличие от процедуры рассмотрения в административном порядке госорганами. По крайней мере, нормы, регламентирующие судебный порядок рассмотрения дела, указывают, что нарушитель приглашается в суд повесткой за три дня до судебного заседания.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, орган выносит постановление по делу, копия которого в течение трех дней вручается или высылается лицу, в отношении которого постановление вынесено.

Статья 287 КоАП регламентирует порядок обжалования постановления по делу об административном правонарушении. Постановление ГАИ о наложении административного взыскания может быть обжаловано в вышестоящий орган. То есть постановление городского управления ГАИ МВД необходимо обжаловать начальнику областного управления. В городское управление ГАИ жалоба и подается.

Обжаловать постановление можно и в прокуратуру, и в суд в порядке, предусмотренном Кодексом об административном судопроизводстве. Постановление же суда необходимо обжаловать в апелляционный суд.

Жалоба может быть подана в течение десяти дней со дня получения копии постановления. Этот срок может быть возобновлен, если Вы докажете уважительность причин его пропуска. В течение этих же десяти дней постановление может быть опротестовано прокурором. Апелляционный суд рассматривает жалобу в течение двадцати дней, в административном порядке жалоба рассматривается в течении десяти дней.

Обжаловать постановление в любом случае нужно, чтобы потянуть время. Так, в случае изменения постановления в части наложения взыскания суд не может его усилить. Постановление апелляционного суда вступает в силу немедленно после его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит. После окончания производства по апелляционной жалобе дело в течении пяти дней направляется в местный суд, через который жалоба была подана. В течении трех дней копия постановления высылается сторонам процесса.

Отмена постановления с закрытием дела об административном правонарушении влечет за собой возвращение взысканных денежных сумм, возмездно изъятых и конфискованных предметов, а также отмену других ограничений, связанных с этим постановлением. В случае невозможности возвращения предмета возвращается его стоимость. Кроме того, можно возместить и моральный вред. Согласно ЗУ «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда» гражданину возмещается вред, нанесенный в результате незаконной конфискации имущества или незаконного наложения штрафа.

Как оплатить штраф

Штраф должен быть оплачен нарушителем не позднее пятнадцати дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования или опротестования такого постановления — не позднее пятнадцати дней со дня уведомления об оставлении жалобы или протеста без удовлетворения.

Оплатить штраф после вступления в силу постановления — настоящая проблема. В постановлении инспектора ГАИ не указаны реквизиты, по которым водитель должен платить. Чтобы их узнать, водитель должен зайти на сайт Госказначества, найти в соответствующем разделе реквизиты районного казначейства (http://www.treasury.gov.ua/main/uk/p…/article/95282), вписать их в квитанцию, после чего идти в кассу. Не успел – плати в двойном размере. В случае неуплаты правонарушителем штрафа в течение этого срока, постановление о наложении штрафа посылается в исполнительную службу для принудительного исполнения.

Следует отметить, что постановление о наложении административного взыскания не подлежит выполнению, если оно не было обращено к принудительному исполнению в течение трех месяцев со дня вынесения. Однако практике почти неизвестны случаи, когда госорган либо суд не подавал исполнительный лист в исполнительную службу вовремя, из-за чего штраф «сгорал». Поэтому уповать на забывчивость чиновников не стоит.

Многих водителей удивляет сумма штрафа, указанная в постановлении об открытии исполнительного производства, которое приходит им по почте спустя несколько месяцев после встречи с гаишником. Сумма эта удваивается, согласно ст. 308 КоАП. Так государство наказывает за нежелание выполнять постановление добровольно. Кроме того, не стоит забывать, что оплатить штраф нужно в течении семи дней после вынесения постановления об открытии исполнительного производства. По истечении этих семи дней нужно будет оплатить еще и исполнительный сбор – 10% от суммы штрафа.

В любом случае, встретив на дороге гаишника, не пугайтесь сразу. Прав у водителя теоретически больше, чем у инспектора. Любое неправильное действие работника ГАИ нужно обжаловать. Знание процессуальных норм может способствовать полному освобождению от ответственности даже в случае нарушения водителем материальных норм.

Статья 8.6. Порча земель

СТ 8.6 КоАП РФ

1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления —

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от сорока тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Комментарий к Ст. 8.6 Кодекса об Административных Правонарушениях РФ

1. Объектом правонарушения являются общественные отношения в области охраны и рационального использования земель (почвы).

Предмет — земли (земля) — природный ресурс, неотъемлемый компонент биосферы, необходимое условие существования жизни, базис любой деятельности человека. Как объект правовой охраны земля охватывает все виды земельных участков независимо от форм собственности, характера владения, степени освоенности и использования человеком для удовлетворения своих потребностей (ст. 6 ЗК РФ).

2. Объективная сторона правонарушения представляет собой действия (бездействие) и выражается:

— в самовольном снятии или перемещении плодородного слоя почвы (ч. 1 комментируемой статьи);

— в уничтожении плодородного слоя почвы, а равно в порче земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления.

Химическое и биологическое загрязнение почвы, а также загрязнение почвы отходами производства и потребления влечет ответственность и по другим статьям КоАП РФ (см. комментарий к ст. ст. 8.2 и 8.3 КоАП РФ).

3. Субъектами правонарушения являются граждане, должностные лица и юридические лица.

4. Субъективная сторона правонарушения характеризуется умыслом и неосторожностью.

5. Протоколы об административных правонарушениях составляют должностные лица органов внутренних дел (полиции) в пределах их компетенции (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), а также органы, уполномоченные рассматривать дела данной категории (ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ).

6. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных обеими частями данной статьи, рассматривают должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения (ст. 23.15 КоАП РФ), органов, осуществляющих государственный экологический контроль (ст. 23.29 КоАП РФ). В случае если возникнет необходимость в применении более строгого наказания в виде административного приостановления деятельности (ч. 2 данной статьи), дело подлежит передаче на рассмотрение судье (ч. ч. 2 и 3 ст. 23.1 КоАП РФ).

7. Уголовное наказание за отравление, загрязнение или иную порчу земли предусматривает ст. 254 УК РФ. Критерием разграничения составов административного правонарушения и преступления служит оценка наступивших последствий порчи земли.

Останні зміни в Адмінкодекс зробили неможливими штрафи за порушення доступу до публічної інформації

Колишній представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері доступу до публічної інформації Ірина Кушнір заявляє, що останні зміни, що внесені до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), зробили неможливими штрафи за порушення доступу до інформації.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

«Game over в сфері доступу до публічної інформації! Тепер практично жодного протоколу про адмін порушення в цій сфері скласти з дотриманням закону неможливо!

Набули чинності зміни до ч. 2 статті 254 КУпАП, які вносились Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави».

Нова і вже чинна редакція: «Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту виявлення особи, яка вчинила правопорушення, у двох примірниках, один із яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності».

Це означає, що не вручений під підпис протягом 24 годин протокол не може бути розглянутий в суді, оскільки складений з порушенням строку.

Тепер повертаємось до сфери доступу до публічної інформації: 1) виявлену особу необхідно застати на робочому місці для вручення протоколу протягом 24 годин; 2) виявлену особу вже неможливо запросити до органу для вручення протоколу, оскільки точно не вкладуться в 24 години; 3) для того, щоб виявлена особа реалізувала своє право на юридичну допомогу, вона має це зробити в 24 години.

За таких умов та враховуючи ресурси Секретаріату Уповноваженого з прав людини своєчасність вручення протоколів в сфері доступу до публічної інформації взагалі неможлива. Браво!

Такі зміни є неконституційними, оскільки практично унеможливлюють притягнення до адміністративної відповідальності, сприяють безкарності, підривають принцип верховенства права «, — написала Кушнір.

Як повідомляли Українські Новини, 2 травня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) просило суд притягнути колишнього депутата Ради від фракції «Народний фронт» Людмилу Денисову до адміністративної відповідальності за конфлікт інтересів при голосуванні за призначення Уповноваженого парламенту з прав людини.

Процессуальные нормы и специфика дел о ДТП

Дела о ДТП представляют собой одну из самых распространённых в судебной практике. Касается это и уголовных, и гражданских, и дел об административных правонарушениях. В зависимости от последствий ДТП и позиции участников и пострадавших, любое ДТП может оказаться причиной возникновения дела любой из указанных категорий. Однако при рассмотрении судами этих дел (а также при расследовании уголовных дел органами досудебного следствия) возникают одни и те же проблемы, причём характерные для этой категории дел и практически никогда не возникающие по делам других категорий.

Чем это объясняется? Характерной особенностью многих дел по ДТП, которая крайне редко встречается по делам других категорий: кроме прочих обстоятельств, по ним приходится устанавливать, и кто из участников происшествия оказался его виновником. По подавляющему большинству других дел виновная и потерпевшая стороны очевидны. Возьмём для примера распространённые уголовные дела по квартирным кражам, где виновная и потерпевшая сторона очевидны, а основная задача – установить личность виновного и добыть доказательства совершения преступления именно этим лицом. Примерно такая же ситуация по делам о возмещении ущерба, вызванного залитием квартиры. И, естественно, есть много категорий гражданских дел, где понятие виновности вообще не употребляется (например, наследственные и многие другие имущественные споры), где суду нужно разбираться только в сути правоотношений между сторонами. Такая же ситуация и по множеству категорий дел об административных правонарушениях.

Так вот, к этой особенности дел о ДТП, по которым известен, как правило, состав участников происшествия, но неизвестен виновник, наши процессуальные нормы, регулирующие рассмотрение различных категорий дел, оказываются совершенно не приспособлены, что на практике вызывает многочисленные коллизии в случаях, когда виновность участниками ДТП оспаривается.

Наиболее тяжёлая в этом отношении ситуация, безусловно, по делам об административных правонарушениях. Объясняется это, прежде всего, усечённостью самого процесса рассмотрения таких дел в соответствии с КоАП Украины.

Основная проблема здесь заключается в том, что КоАП не предусматривает вообще никакой процедуры административного дознания или расследования. Ст.254 КоАП предусматривает только составление протокола об административном правонарушении, ст.257 – направление протокола органу или должностному лицу, которому надлежит рассмотреть дело.

Наконец, стст.276-282 регулируют рассмотрение дела этим должностным лицом или органом (применительно ст.124 КоАП это судьи районных (городских) судов). Больше никаких этапов производства по делу закон в принципе не предусматривает.

Трудно сказать, почему законодатель таким образом подошёл к проблеме. Может быть, потому, что дела об административных правонарушениях считались столь «мелкими», что занимать ими много времени и внимания соответствующих должностных лиц считалось нецелесообразным. Что ж, это можно понять, когда речь идёт о случаях с бесспорной виновностью. Но оказалось, что в случаях, когда этот момент бесспорным не является, КоАП просто не даёт ни органам милиции, ни суду достаточных процессуальных инструментов для установления истины по делу. По сути, законом не определён процесс сбора доказательств по делу. Каким именно образом опрашивать свидетелей, и даже кто должен это делать, — органы ГАИ или суд? Как их устанавливать, если их данные неизвестны (и, опять же, кто должен этим заниматься)? Ничего этого КоАП детально не регламентирует. В отличие от УПК, не определён порядок истребования у тех или иных организаций необходимых данных (например, о погодных условиях на момент ДТП, режиме работы светофорных объектов и многих других, которые являются необходимыми для установления подлинной картины происшествия). Даже процесс осмотра места происшествия не регламентирован, в результате сотрудниками ГАИ в ряде случаев он проводится весьма поверхностно, протокол осмотра не составляется, а составляется только схема места происшествия, которая далеко не всегда даёт полную картину.

В целом ряде случаев на вопросы о виновности в ДТП невозможно ответить без проведения экспертиз – судебно-автотехнической, транспортно-трассологической и пр. Хотя ст.251 КоАП включает в перечень доказательств заключение экспертизы, однако КоАП не разъясняет, кто именно и каким образом должен эту экспертизу назначать, каким процессуальным документом это оформляется, каковы права и обязанности участников ДТП и экспертов, и многие другие моменты. В результате экспертизы по данной категории дел назначаются крайне редко. При этом ситуация усугубляется ещё и небольшими сроками наложения административного взыскания, предусмотренными ст.38 КоАП: реально за два месяца далеко не всегда удаётся собрать необходимые доказательства, особенно если по делу есть необходимость проведения экспертиз. А исключений из этих сроков закон не предусматривает.

В результате возникает удручающая картина. Сотрудники ГАИ по закону могут лишь составить протокол на предполагаемого нарушителя. Проводить какое-либо расследование закон, по сути, не даёт им полномочий. (В этой связи необходимо помнить о ст.19 Конституции Украины, которая предписывает должностным лицам органов государственной власти действовать только в пределах, способом и в порядке, прямо предусмотренных законом.) Админпротоколы составляются, как правило, на месте происшествия сотрудниками, оформляющими ДТП, а далеко не все из них обладают необходимой квалификацией, чтобы определить виновного чуть ли не «на глаз», без соответствующего расследования, а в ряде случаев это невозможно в принципе. В свою очередь, судья, рассматривающий это дело, далеко не всегда настроен на детальное выяснение обстоятельств дела, а многие судьи не имеют соответствующей подготовки (и даже не являются сами водителями), чтобы оценивать специфические обстоятельства ДТП. Кроме того, судья связан тем самым сроком, предусмотренным ст.38 КоАП, и перед ним стоит выбор: устанавливать детально обстоятельства дела и рисковать невозможностью наложения админвзыскания, или совершить суд скорый и не всегда правый. Как правило, если нет каких-то обстоятельств, например, активной позиции участника ДТП, рассмотрение остаётся крайне поверхностным, экспертизы не назначаются, и т.п.

Мало того. Если судья установит, что сотрудники ГАИ неправильно определили виновника ДТП, он может закрыть дело против того, на кого был составлен админпротокол, за отсутствием состава правонарушения, однако практически лишён возможности принять меры к привлечению к ответственности настоящего виновника. Таким образом, если в силу недостаточной квалификации сотрудников ГАИ на лицо, виновное в ДТП, не составлен протокол прямо на месте нарушения, то административной ответственности такое лицо, скорее всего, избежит вовсе. Соответствующих полномочий судье просто не даёт КоАП, да и сроки наложения админвзыскания за время рассмотрения дела и возможного возврата его органам ГАИ, как правило, уже истекают. В результате оказывается, что процессуально виновник не определён, и вывод суда о том, кто виновен, приходится «вылавливать» из текста постановления, иногда косвенно. А усугубляется ситуация ещё и отсутствием порядка апелляционного обжалования постановлений по делам об административным правонарушениям (к сожалению, порядок, предусмотренный ст.294 КоАП, полностью его не заменяет).

А между тем, — и тут мы переходим к ситуации, сложившейся по гражданским делам о возмещении ущерба от ДТП, — именно по делу об административном правонарушении проводится основная работа по определению виновной стороны.

Связано это с тем, что в ныне действующей редакции ГПК Украины появилась весьма опасная именно для этой категории дел в существующей ситуации новелла. Согласно ч.4 ст.61 ГПК, не только приговор по уголовному делу и, при ряде обстоятельств, решение по другому гражданскому делу, как это было раньше, но также и постановление по делу об админнарушении является обязательным для суда, рассматривающего гражданское дело, по вопросам, имели ли место те или иные действия и совершены ли они конкретным лицом.

В принципе, логика понятная. Если при рассмотрении дела об админнарушении определён виновник, то нет смысла, казалось бы, углубляться в эти вопросы повторно при рассмотрении гражданского дела. И должна быть исключена ситуация, когда два суда при рассмотрении дела об админнарушении и гражданского дела об одном ДТП по-разному определили виновность. Однако есть два обстоятельства, позволяющие смотреть на это совершенно иначе. Первое из них – это та самая усечённость процесса по делам об админнарушениях, не позволяющая в полной мере установить истину по делу, что часто приводит к ошибкам. Вторая – это неосведомлённость о такой специфике населения.

Большинство водителей полагают, что по делу об административном нарушении решается только вопрос сравнительно небольшого штрафа, в худшем случае – лишения права управления транспортными средствами на срок до полугода (санкция ст.124 КоАП). И что в случае, если на него подадут в суд иск о возмещении ущерба, он сможет доказать свою правоту в гражданском процессе.

Соответственно, не принимает мер в рамках дела об административном правонарушении. (Кстати, такая неосведомлённость поддерживается и используется рядом сотрудников ГАИ, а иногда и судов, для упрощения своей работы по таким делам.) А затем в гражданском процессе этого сделать не удаётся…

Как уже говорилось, хуже всего здесь положение того лица, которое само не участвовало в ДТП, но согласно ГК может оказаться обязанным возмещать ущерб (например, работодатель наёмного водителя): участником процесса об административном правонарушении такое лицо вообще не является, и, следовательно, на процесс установления виновности по делу о ДТП повлиять практически не может. Что же касается самого наёмного работника, то он, в силу ограничения его ответственности по трудовому законодательству, в доказывании своей невиновности, по сути, не заинтересован. В результате возможности ответчика, не бывшего непосредственным участником ДТП, по доказыванию невиновности своего водителя, оказываются резко ограниченными.

Таким образом, указанная новелла в ныне действующей редакции ГПК Украины также не несла бы столь отрицательных последствий, если бы не усечённость процесса по делам об административных правонарушениях. А в настоящее время она приводит к крайней сложности доказывания невиновности того или иного участника ДТП в целом ряде случаев.

Свой вариант этой проблемы существует и в уголовных делах о ДТП. Связано это, опять же, с тем, что часто виновность участников ДТП сначала не очевидна. При наличии предусмотренных ст.286 УК Украины последствий, дело, как правило, возбуждается по факту ДТП, а не против конкретного лица (лиц). Участникам ДТП на протяжении практически всего следствия не предъявляется обвинений, также не признают их и потерпевшими, часто даже тогда, когда у следователя уже имеются доказательства, и сформировалось твёрдое мнение о виновности участников ДТП. Цель этого обычно двоякая. Во-первых, следователь пытается избежать ситуации, когда он не укладывается в установленные законом сроки следствия: согласно ст.120 УПК, эти сроки исчисляются со дня установления лица, совершившего преступление. То есть пока это лицо формально считается неизвестным, такой опасности для следователя нет. Вторая (и, как правило, не менее важная) причина в том, что в этом случае участники ДТП «выдерживаются» в статусе свидетелей, в результате чего не могут принять мер по защите своих интересов по делу, да и информации о ходе расследования, по сути, лишены. Например, не могут ставить дополнительные вопросы экспертам при назначении экспертиз, заявлять ходатайства по делу и т.п. Затем одному из участников ДТП предъявляется обвинение, сразу после этого следует ознакомление с результатами уже проведённых экспертиз, с остальными материалами дела, и дело передаётся в суд. Если новоиспечённый обвиняемый заявляет ходатайство о проведении каких-либо следственных действий, поиске новых доказательств, назначении новых экспертиз, — оно, как правило, отклоняется, и дело быстро отправляется в суд, часто столь быстро, что нет возможности для полноценного обжалования действий следователя. В сочетании с обвинительным уклоном, который часто существует по этой категории дел (пожалуй, мало как по какой другой), — последствия получаются страшные.

Можно ли противодействовать всему этому? В большинстве случаев – да. Но только при условии активной позиции участника ДТП с самого начала производства по делу.

По делам об административных правонарушениях есть мало используемый сейчас путь. Каким образом перевести разбирательство дела по составленному на месте, зачастую безо всяких доказательств, протоколу об админнарушении в плоскость не столь усечённого процесса? Такой путь есть.

Действия сотрудников милиции по оформлению ДТП, а также сами составленные ими документы могут быть предметом обжалования, точнее, обращения в суд с административным иском, согласно Кодекса административного судопроизводства (КАС) Украины. Инструменты доказывания согласно КАС приближаются к тем, которые даёт участникам процесса ГПК Украины. При этом согласно ч.2 ст.71 КАС, по делам о противоправности действий органов государственной власти возлагается на ответчика, то есть на эти самые органы, в нашем случае на милицию. Иначе говоря, обращаясь в суд, участник ДТП, наконец-то, вынуждает ГАИ по-настоящему доказывать его вину!

Правда, и в этом случае (ч.4 ст.72 КАС) существует обязательность для суда постановления по делу об админнарушении. Однако и этот фактор можно нейтрализовать, если обратиться с административным иском до того, как будет передан в суд и рассмотрен сам админматериал.

Если административный иск подан, то далее лицо, привлекаемое к административной ответственности, может подать ходатайство о переносе рассмотрения дела на другую дату, в данном случае – до рассмотрения дела по административному иску.

Дело в том, что ст.268 КоАП сформулирована таким образом, что в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности, дело об админнарушении может быть рассмотрено только в том случае, если это лицо, во-первых, уведомлено о дате и времени рассмотрения, и, во-вторых, не подало ходатайства о переносе дела. Т.е. если такое ходатайство подано – дело рассматривать нельзя вообще, независимо от причин и оснований подачи ходатайства. А к моменту рассмотрения дела по административному иску, во-первых, может истечь срок наложения административного взыскания (особенно в случае, если по делу проводилась экспертиза). Во-вторых, если сам админпротокол и другие документы, как и действия милиции, будут признаны незаконными и недействительными, то суду по делу об админнарушении и рассматривать будет нечего.

Кстати, парадоксально, что таким образом можно фактически избежать административной ответственности практически за любое нарушение. Подача административного иска и ходатайства о переносе рассмотрения дела об админнарушении позволяет, даже в случае, если нарушение доказано, фактически сделать невозможным наложение админвзыскания по срокам.

По гражданским делам ответчик может аргументировать доказывание в части обстоятельств ДТП таким образом: не оспаривая постановления по делу об админнарушении (и не нарушая ч.4 ст.61 ГПК) в части виновности данного водителя, просить назначить экспертизу или провести процессуальные действия другого характера с целью доказывания вины также и другого участника ДТП, акцентируя внимание на возможном снижении размера ответственности или ответственности в соответствии со степенью вины при наличии вины также и другого участника ДТП. А в дальнейшем, при наличии полученных доказательств, можно подавать жалобу на постановление по делу об админнарушении в соответствии с ст.294 КоАП.

По уголовным делам желательно меры по своей защите принимать с начальных периодов следствия. Здесь нужно помнить, что, хотя предъявление обвинения и признание потерпевшим зависит от следователя, то в соответствии со ст.50 УПК заинтересованное лицо может само проявить инициативу, предъявить гражданский иск в рамках уголовного дела и приобрести статус гражданского истца. Поскольку в большинстве ДТП бывают повреждены транспортные средства, это даёт основания для обращения с таким иском. Если владелец автомобиля не был участником ДТП, то он может обосновывать иск иным материальным ущербом (вплоть до упущенной выгоды) или моральным. Исключение – ДТП с пешеходами, где предъявление такого иска бесперспективно (и следователь может отказать в признании гражданским истцом) в силу специфики гражданского законодательства (ответственность владельца транспортного средства без вины в рамках гражданского права). В этом случае, если водитель не является собственником повреждённого транспортного средства, такой иск может предъявить собственник, формально оказываясь на другой стороне «баррикад», но фактически влияя на ход следствия в интересах водителя. Конечно, возможности такого влияния для гражданского истца (кто бы ни был признан таковым) до определённой степени ограничены. Но в другом случае у него такой возможности вообще, по сути, нет.

Также всегда нужно помнить о том, что даже свидетелю ст.63 Конституции Украины позволяет не давать показаний относительно себя или близких родственников. В ряде случаев воспользоваться ею весьма полезно, т.к. часто доказательства против водителя берутся непосредственно из его собственных показаний.

Однако в любом случае реформа процессуального законодательства назрела. Прежде всего, это касается процесса по делам об административных правонарушениях, который нуждается в полном пересмотре: введение института административного дознания или расследования, чёткого порядка совершения ряда процессуальных действий, детализации процесса рассмотрения дел в судах. В идеале должна быть достигнута истинная состязательность процесса, обязанность органов милиции доказывать вину лица, привлекаемого к административной ответственности. Кстати, в этом случае будет снята проблема и по делам о нарушениях ПДД, не связанных с причинением какого-либо ущерба, по которым водители часто оспаривают свою виновность.

По гражданским делам необходима возможность доказывания обстоятельств ДТП и виновности в нём независимо от результатов рассмотрения дел об админнарушениях.

Реформа уголовного процесса – большая тема, выходящая за пределы этой статьи, однако одна из необходимых мер – введение обязанности следователя предъявить обвинение лицу, в отношении которого получены данные о совершении им преступления, в течение определённого срока после получения этих данных, и аналогичным образом введения обязанности признать потерпевшим лицо, которому причинён ущерб преступлением в течение определённого срока с момента получения таких данных.

Всё это позволит в значительной степени избежать судебных ошибок и длительного, зачастую требующего значительных средств на судебные издержки, процесса их исправления, которые по делам о ДТП встречаются чаще, чем по большинству других категорий дел.

Простоправо ТВ рассказывает, что должен знать водитель, если его остановила на дороге полиция, какие права есть у водителя и обязанности у остановившего его полицейского, каковы законные причины остановки транспортного средства, в каких случаях может производится осмотр автомобиля, и как лучше вести себя при этом водителю. Кроме того, вы узнаете тонкости процедуры оформления ДТП.

Подписывайтесь на наш канал на Youtube, чтобы не пропустить новое полезное видео о правах граждан и бизнеса в Украине.

Не пропустите новые статьи. Подписывайтесь на рассылку!