Расчет пени по договору поставки онлайн калькулятор

Оглавление:

Расчет пени: универсальный онлайн калькулятор

Обновлено: 26.03.2018 (изменение учетной ставки с 7,5% до 7,25%)

Основные режимы расчета:

Расчет пени по ставке рефинансирования.

 • 1 300 ставки рефинансирования. Одна трехсотая ставки рефинансирования такой расчет процентов по ставке рефинансирования используется при задолженности за услуги ЖКХ или Трудовому кодексу (выплата ЗП).
 • пени по ставке рефинансирования. По целой ставке рассчитываются пени, например если в договоре займа не указаны проценты (ГК РФ). Расчет неустойки / штрафа по ставке рефинансирования проводится, по сути, если нет других условий.
 • Если задолженность сформировалась в период действия нескольких ставок. Здесь можно использовать вариант с плавающей ставкой, которая будет автоматически изменяться в зависимости от периода задолженности. Или, например, выбрать последнюю ставку рефинансирования (позиция, изложенноя в Постановлении Президиума ВАС РФ № 5451/09). Такой расчет может использовать арбитражный суд.

Расчет пени за просрочку платежа

Расчеты штрафов или неустоек можно проводить без привязки к официальной ставке. калькулятор позваляет задать собственные значения на основании договорных отношений с контрагентом (как в процентах так и в абсалютном выражении) и затем провести расчет пени по договору.

Пример расчета

Как рассчитать ставку рефинансирования

Ставка устанавливается Центральным банком, полный архив ставок за различные периоды смотрите на странице: ставка рефинансирования ЦБ РФ

Расчет пени по договору поставки онлайн калькулятор

Індекси оновлені і актуальні на 28.10.18

Індекс інфляції в Україні в серпні 2018 року склав 100%

Облікова ставка НБУ з 25.10.2018 — 18%

Курс НБУ станом на 28.10.2018

У цивільних правовідносинах, де боржником є фізична особа

Поняття неустойки у вигляді пені
Стаття 549 Цивільного кодексу України
Поняття неустойки

Частина 3. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Обмеження розміру пені

Цивільний кодекс України не встановлює обмеження по розміру пені.

Зменшення розміру пені судом
Стаття 551 Цивільного кодексу України
Предмет неустойки

Частина 3. Розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Початок перебігу строку нарахування пені
Стаття 253. Цивільного кодексу України
Початок перебігу строку

Частина 1. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Обмеження строку нарахування пені

Цивільний кодекс України не встановлює обмеження строку нарахування пені, а лише строку на її стягнення в судовому порядку

Позовна давність
Стаття 256 Цивільного кодексу України
Поняття позовної давності

Частина 1. Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Частина 2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пені);

Стаття 254 Цивільного кодексу України
Закінчення строку

Частина 5. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Особливості нарахування пені у господарських правовідносинах

Стаття 193 Господарського кодексу України
Загальні умови виконання господарських зобов’язань

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Поняття неустойки у вигляді пені
Стаття 230 Господарського кодексу України
Штрафні санкції

Частина 1. Штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

Обмеження розміру пені
Стаття 231 Господарського кодексу України
Розмір штрафних санкцій

Частина 6. Штрафні санкції за порушення грошових зобов’язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Стаття 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Зменшення розміру пені судом
Стаття 233 Господарського кодексу України
Зменшення розміру штрафних санкцій

Частина 1. У разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов’язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов’язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Початок перебігу строку нарахування пені
Стаття 253 Цивільного кодексу України
Початок перебігу строку

Частина 1. Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок.

Обмеження строку нарахування пені
Стаття 232 Господарського кодексу України
Порядок застосування штрафних санкцій

Частина 6. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

Позовна давність
Стаття 256 Цивільного кодексу України
Поняття позовної давності

Частина 1. Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Частина 2. Позовна давність в один рік застосовується, зокрема, до вимог: про стягнення неустойки (штрафу, пені);

Стаття 254 Цивільного кодексу України
Закінчення строку

Частина 5. Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Судова практика та роз’яснення

Оскільки чинне законодавство не передбачає встановлення Національним банком України облікової ставки для іноземної валюти, пеня має обчислюватися та стягуватися за судовими рішеннями лише у національній валюті України – гривні. (Постанова Верховного Суду України №3-29гс15 від 01.04.2015)
Єдиний державний реєстр судових рішень

Законодавство не виключає можливості одночасного стягнення з боржника пені (ч. 3 ст. 549 ЦК України), індексу інфляції та 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (ч. 2 ст. 625 ЦК України)

(Постанова Верховного Суду України вiд 6 червня 2012 р. у справi № 6-49цс12)
Офіційний сайт Верховного суду України

Інфляційне нарахування на суму боргу за порушення боржником грошового зобов’язання, вираженого в національній валюті та трьох відсотків річних від простроченої суми полягає у відшкодуванні матеріальних витрат кредитора від знецінення грошових коштів у наслідок інфляційних процесів та отримання компенсації (плати) від боржника за неправомірне користування утримуваними ним грошовими коштами, належними до сплати кредиторові, тому ці кошти нараховуються незалежно від сплати ним неустойки (пені) за невиконання або неналежне виконання зобов’язання. (Постанова Верховного Суду України вiд 30 жовтня 2013 р. у справi № 6-59цс13).
Офіційний сайт Верховного суду України

Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань (Постанова ВГСУ № 14 від 17.12.2013 року)
Офіційний сайт Верховної Ради України

Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов’язань (Оглядовий лист ВГСУ 29.04.2013 № 01-06/767/2013)
Офіційний сайт Верховної Ради України

Одночасне стягнення з учасника господарських відносин, який порушив господарське зобов’язання за договором, штрафу та пені не суперечить статті 61 Конституції України, оскільки згідно зі статтею 549 ЦК України пеня та штраф є формами неустойки, а відповідно до статті 230 ГК України – видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та самостійними видами юридичної відповідальності. (Інформаційний лист ВГСУ від 13.07.2012 № 01-06/908/2012 Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 “Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів”
Офіційний сайт Верховної Ради України

Оскільки виконання договірних зобов’язань в іноземній валюті не суперечить чинному законодавству, умовами договору про надання кредиту в іноземній валюті передбачено сплату пені в установленому розмірі від суми простроченого платежу, то разом зі стягненням заборгованості в іноземній валюті суд має право стягнути й пеню в іноземній валюті.
Постанова Верховного Суду України № 6-211цс17 від 15 травня 2017 року

Онлайн калькулятор расчета пени

Когда можно воспользоваться калькулятором расчета пени?

Онлайн калькулятор пеней необходим, когда вам надо подсчитать штрафную неустойку для подачи иска в суд или для направления претензии контрагенту.

Что собой представляет пеня?

Пеня это штрафные проценты, который нерадивый контрагент обязан уплатить за просрочку уплаты долга. Пеня устанавливается в процентах по отношению к просроченной сумме за каждый день просрочки. Размер пени устанавливают сами стороны при подписании договора. К примеру, пеня в 0,1% будет соответствовать 36,5% годовых.

По какой формуле рассчитывается пеня?

Сумма пеней = сумма задолженности * размер пени * количество дней просрочки / 100

Как рассчитывать пени, если были частичные погашения?

В том случае, если были частичные погашения просроченной задолженности пени рассчитываются отдельно на каждый просроченный платеж, с учетом количеств просроченных дней по каждому платежу. Затем рассчитываются пени на непогашенную часть задолженности. После этого все результаты суммируются. Наш калькулятор расчета пеней умеет это делать.

Как оформить расчет пеней?

Расчет можно сделать в тексте искового заявления или претензии, но лучше его оформить на отдельном документе и приложить к иску/претензии. После заполнения форм калькулятора можно распечатать готовый расчет, подписать его и направить в суд вместе с иском.

Как пользоваться онлайн калькулятором расчета пеней?

Расчет пеней калькулятором проводится:

 • на задолженность, которая к настоящему моменту не погашена;
 • на задолженность, которая уже погашена, но платежи, по которой осуществлялись с просрочкой;
 • при частичном погашении задолженности несколькими платежами.

Калькулятор пеней

Содержание

Руководители бизнеса и бухгалтеры, даже самые добросовестные, вынуждены иногда платить пени. Что это такое, почему их нужно платить, как рассчитать пени и какие дни включать в расчет, — расскажем в статье. А еще вы сможете бесплатно рассчитать пени с помощью нашего онлайн-калькулятора.

Что такое пени

Пени по налогам и взносам — это штрафные санкции за просрочку или неполную (частичную) уплату налогов или взносов. Можно сказать, что это вид неустойки за невыполнение обязательств по уплате налогов, также они начисляются за неуплату коммунальных платежей или алиментов, поставок по договору. Но нас в этой статье интересуют налоговые пени, их назначение, расчет и уплата регламентированы в ст. 75 НК РФ.

У налоговых платежей есть строгие сроки. При нарушении сроков налоговая служба начисляет пени, которые будут расти до полной уплаты налога. Чтобы остановить рост пеней, скорее заплатите налоги или взносы. Пеня составляет процент от неуплаченной суммы, и начисляется за каждый день просрочки платежа. Для их расчета нужно знать ключевую ставку Центробанка на момент нарушения.

Кто рассчитывает пени

Если налогоплательщик или работодатель вовремя не перечислил налог или взносы, ему начисляются пени. Чтобы уплатить пени, придется дождаться требования из ИФНС, которая сама должна установить факт неуплаты и начислить пени.

Если налогоплательщик увидел недоимку по налогу и планирует ее закрыть, нужно действовать в таком порядке:

 • рассчитайте сумму пеней самостоятельно;
 • уплатите сумму недоимки и пеней;
 • отправьте уточненную декларацию.

В таком случае налогоплательщик избежит штрафа (см. п. 1 и п. 4 ст. 81 НК РФ). Если вы сначала отправите уточненку и только потом заплатите недоимку и пени, налоговая назначит штраф.

За какие дни начисляются пени

Первым днем начисления пеней считается следующий день после окончания срока уплаты налога или взносов. По поводу последнего дня для начисления пеней у чиновников есть расхождения.

ФНС разъяснила, что пени перестают начислять на следующий день после уплаты, а значит день уплаты включается в расчет пеней. Однако есть письмо Минфина о том, что начислять пени за день уплаты недоимки не нужно. Это письмо не направляли налоговикам для обязательного применения, так что руководствоваться этими объяснениями можно на свой страх и риск.

Если сумма пеней за день небольшая, безопаснее включить день уплаты в расчет пеней. Если сумма велика, будьте готовы к тому, что ваши действия придется отстаивать в суде. Кроме того, налогоплательщик может письменным запросом уточнить порядок расчета у Минфина, чтобы опираться в расчетах на официальный ответ.

Как рассчитать пени

Размер пеней зависит от ставки рефинансирования (или ключевой ставки Центробанка). Сумма рассчитывается по-разному для ИП и организаций, а также зависит от числа дней просрочки. Все ИП с любым числом дней просрочки и организации с просрочкой до 30 дней включительно рассчитывают пени от 1/300 ставки рефинансирования:

Сумма недоимки * (Ключевая ставка ЦБ РФ на период нарушения / 300) * Число дней просрочки

Если просрочка организации составила 31 день и больше, рассчитывайте пени так:

 1. Сначала исчисляем пени за первые 30 дней просрочки: Сумма недоимки * (Ключевая ставка ЦБ РФ на период нарушения / 300) * 30
 2. Затем исчисляем пени за последующие дни просрочки: Сумма недоимки * (Ключевая ставка ЦБ РФ на период нарушения / 150) * Число дней просрочки с 31 дня
 3. Суммируем оба значения.

КБК для перечисления пеней в 2017 и 2018 годах

 • Пенсионное страхование — 182 1 02 02010 06 2110 160
 • Медицинское страхование — 182 1 02 02101 08 2013 160
 • Страхование по нетрудоспособности и материнству — 182 1 02 02090 07 2110 160
 • Страхование на травматизм — 393 1 02 02050 07 2100 160
 • Налог на прибыль в фед. бюджет — 182 1 01 01011 01 1000 110
 • Налог на прибыль в рег. бюджет — 182 1 01 01012 02 1000 110
 • НДС — 182 1 03 01000 01 1000 110
 • Налог по имуществу, кроме ЕСГС — 182 1 06 02020 02 1000 110
 • Налог по имуществу, входящему в ЕСГС — 182 1 06 02020 02 1000 110
 • НДФЛ (и ИП “за себя”) — 182 1 01 02020 01 1000 110
 • УСН “доходы” — 182 1 05 01011 01 1000 110
 • УСН “доходы-расходы” и минимальный налог — 182 1 05 01021 01 1000 110
 • ЕНВД — 182 1 05 02010 02 1000 110

Когда можно не платить пени

В некоторых случаях пени не начисляются. Например, когда счет налогоплательщика заблокирован или деньги арестованы по постановлению суда. Или когда при расчете налогов или взносов бизнесмен руководствовался постановлением суда.

Также вы избежите пеней, если недоимка возникла из-за ошибки в платежке, которую можно исправить уточнением платежа, — в этом случае пени сторнируются. Ошибка исправляется уточнением, если она не связана с неверным указанием номера счета, банка получателя или КБК.

Как рассчитать пени на онлайн-калькуляторе

Рассчитайте пени с помощью нашего бесплатного калькулятора. Расчеты займут меньше минуты.

Инструкция по использованию калькулятора пеней

В левой части калькулятора укажите форму собственности — ИП или юрлицо, а также сумму задолженности, с которой начислялись пени. Затем укажите последний срок уплаты налога или взноса (в который вам не удалось уложиться) и фактический срок уплаты недоимки. Примите решение, будете ли вы включать день уплаты недоимки в расчет пеней (напоминаем, включить этот день в расчеты — наименее рискованный вариант с точки зрения возможных претензий налоговой).

Остается только нажать кнопку “Рассчитать” — и вы увидите результат в правой части калькулятора. После всех расчетов вы сможете распечатать результат прямо из калькулятора, нажав появившуюся кнопку “Напечатать”.

Под неустойкой в современной юридической практике понимается определенная каким-либо договором или законом денежная сумма (пеня, штраф), которая в обязательном порядке выплачивается должником в пользу кредитора в заранее предусмотренных обстоятельствах. Под такими обстоятельствами чаще всего имеется в виду ненадлежащее исполнение (просрочка) или полное неисполнение возложенных на должника обязательств. Также неустойка может взыскиваться в пользу покупателя, расторгающего по каким-либо серьезным причинам заключенный договор оказания услуг либо договор купли-продажи.

Взыскание неустойки

В юридической практике неустойка рассматривается как эффективный способ защиты интересов кредитора и форма гражданско-правовой ответственности. Взыскание неустойки имеет ряд преимуществ перед возмещением убытков. К таким преимуществам можно отнести следующее:

 • Убытки можно взыскать только при доказанном ущербе, в то время как неустойка уплачивается за сам факт нарушения условий контракта или взятых обязательств. Доказывать причинение ущерба не нужно.
 • Размер неустойки заранее определен, и поэтому ее можно взыскать быстрее.
 • Неустойка лучше отражает суть конкретных взаимоотношений по договору, так как устанавливается с учетом значимости нарушений для компании или государства.

Расчет неустойки

Формула, по которой проводится расчет неустойки по договору, достаточно проста.Расчет может производиться как от всей суммы по договору, так и только от части, которая не была выплачена (данное условие обозначается в самом договоре). Для произведения расчета сумму договора/невыплаченной части необходимо умножить на процентную ставку и на период просрочки. Получившаяся сумма и является суммой неустойки за конкретный период. Для перерасчета неустойки в формуле заменяется множитель, обозначающий количество просроченных дней. Если в договоре не указана процентная ставка, неустойка рассчитывается в соответствии с ГК РФ.

Неустойка по договору

Взыскать неустойку по договору можно различными способами. Для начала нарушителю условий поставки или выплаты можно предложить добровольно оплатить образовавшуюся задолженность в соответствии с условиями, прописанными в договоре. Данное предложение в обязательном порядке должно быть оформлено в письменном виде в форме претензии с указанием размера задолженности, реквизитов и предпочтительного способа оплаты. В договоре также может быть зафиксировано требование составить претензию в случае возникновения неустойки. Если претензионная форма взыскания неустойки не возымела на должника действия, следующим шагом станет обращение в суд.

Калькулятор неустойки

Многие интернет-ресурсы предлагают рассчитать размеры штрафа онлайн, используя для этого калькулятор неустойки. Чтобы воспользоваться таким калькулятором и грамотно и достоверно рассчитать размер потенциальной неустойки, необходимо знать период просрочки в календарных или эффективных днях, пеню за день просрочки в сумме или процентах либо ставку рефинансирования. Сумма задолженности может указываться с НДС. Как правило, все интернет-калькуляторы рассчитывают законный размер неустойки, предусмотренный 395 статьей Гражданского кодекса РФ или размер неустойки, прописанный в договоре в процентной форме.

Калькулятор пеней

Калькулятор пени предназначен для расчёта неустойки, возникающей в случае нарушения срока уплаты налога. Размер пени увеличивается ежедневно на определённый процент от суммы задолженности. Этот процент равен 1/300 текущей ключевой ставки Центрального Банка РФ (до 2016 года для этих целей использовалась ставка рефинансирования). Задолженность возникает на следующий день после крайнего срока уплаты налога.

Калькулятор содержит актуальные данные о ключевой ставке и ставке рефинансирования за период с 2007 по настоящий момент. Корректный расчёт возможен, в случае возникновения и погашения задолженности в этот период.

Расчёт пеней

Рассчитать сумму пени можно и самостоятельно, воспользовавшись таблицами ставок и формулой, представленной ниже. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки уплаты налога, начиная с даты, которая признана днём уплаты налога законодательством (условно, если вы должны были заплатить до 20 мая, то количество дней считается с 21 числа). Последним днём отсчёта считается день, назначенный для уплаты пени.

Для расчёта пеней (П) следует использовать формулу:

П = З х Д х КС х 1/300, где

З – сумма задолженности;

Д – количество дней просрочки (рассчитывается с даты наступления задолженности и до даты погашения включительно);

КС – процентная ключевая ставка Банка России, действующая в период просрочки.