Доклад на тему хулиганство

Хуліганство

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Кримiногенна ситуацiя, яка склалася в Украiнi, перетворилася у найбiльше небезпечне соцiальне лихо, що створюе серйозну загрозу розбудовi незалежноi держави, а небувале зростання злочинностi зумовлене кризовими явищами в полiтичному i економiчному розвитку в усiх сферах суспiльноого життя, правоовим нигiлiзмом, фактичною безконтрольнiстю за пiдприемницькою, кредитнофiнансовою та банкiвською дiяльнiстю.

Здiйснюванi заходи виявились недостатнiми для ефективного впливу на стан справ, закони, що приймаються, виконуються незадовiльно i не забезпечують своечасного задоволення незрiлих потреб ринкових вiдносин.

Розбалансованiсть економiки, спад виробництва та прогресуюче зростання цiн призвели до падiння життевого рiвня i як наслiдок втягнення у незаконне пiдприемництво значноi частини населення. Спал виробництва та пов»язане з ним зростання безробiття зумовили стрiмке зростання крадiжок, грабежiв, розбiйницьких нападiв, вимагательства, убивств; вчинення корисливих злочинiв все частiше поєднується з використанням вогнепальноi та холодноi зброi.

Одним з небезпечних i все ще досить поширеним посяганням на громадський порядок е хулiганство. Так згiдно довiдки з iнформацiйного бюро УМВС Украiни в Тернопiльськiй областi за 1993-1998 роки на територii Тернопiльськоi областi зареестровано 1463 кримiнальні справи, порушені за ознаками статтi 206 КК Украiни, i лише 595 iз них направлено до суду. Майже 9% цих кримiнальних справ зупинено згiдно пункту 3 статтi 206 КК Украiни до встановлення особи, яка вчинила злочин. Крiм того, скоюючи хулiганство, винна

особа наносить шкоду громадському спокою i моралi, здоров»ю i тiлеснiй недоторканостi громадян, державному та приватному майну. Нерiдко, хулiганство переростае в iншi, бiльш важкi злочини: вбивство, нанесення тiлесних ушкоджень з хулiганських спонукань та iнш. Скоюючи хулiганськi дii, особа грубо протиставляе себе суспiльству, прийнятим вньому правилам поведiнки. Все це сприяе формуванню в ii свiдомостi антисоцiальних мотивiв, якi пiзнiше проявляються у скоеннi iнших, бiльш важких злочинiв. Тому, боротьба iз злочиннiстю не мислима без активiзацii боротьби з хулiганством.

Не зважаючи на те, що боротьбi з хулiганством придiщено увагу, багато ii питань продовжують залишатись спiрними, iншi з них розробленi не досить глибоко i повно. Це стосуеться розумiння об»екта, об»ективноi сторони, суб»екта, суб»ективноi сторони хулiганства, його квалiфiкуючих ознак, вiдмежування даного злочину вiд сумiжних делiктiв. Мае певнi проблеми, а деколи i допкскае помилки при застосуваннi cтаттi 206 КК Украiни i практика. Покращення потребуе i саме кримiнальне законодавство, регулюючи вiдповiдальнiсть за хулiганство. Викладене i обумовило вибiр даноi теми в якостi дипломноi роботи.

Звернемося ж ближче до самоi теми роботи i спробуемо з»ясувати найбiльш двозначнi, суперечливi на даний час питання.

II. ГЛАВА I. Поняття i юридичний аналiз складу хулiганства.

Стаття 62 Конституцii Украiни встановлюе: «Особа вважаеться невинуватою у вчиненнi злочину i не може бути пiддана кримiнальному покаранню, доки ii вину не буде доведено в законному порядку i встановлено обвинувальним вироком суду».

У вiдповiдностi до статтi 3 Кримiнального кодексу Украiни кримiнальнiй вiдповiдальностi пiдлягае лише особа, винна у вчиненнi злочину, тобто така, що умисно або з необережностi вчинила передбачене кримiнальним законом суспiльно небезпечне дiяння. Отож, пiдставою кримiнальноi вiдповiдальностi е наявнiсть передбачених кримiнальним законом об»ективних i суб»ективних ознак, якi характеризують певне суспiльнонебезпечне дiяння як злочин. Сукупнiсть таких ознак мае назву «склад злочину».

Квалiфiкацiя злочину, передбаченого кримiнальним законом, здiйснюеться шляхом характеристики чотирьох елементiв суспiльно небезпечного дiяння, якi утворюють склад злочину: об»екта, об»ективноi сторони, суб»екта i суб»ективноi сторони злочину. Визначення складу злочину шляхом встановлення в законi його об»ективних i суб»ективних ознак е однiею з найважливiших гарантiй обгрунтованого притягнення особи до кримiнальноi вiдповiдальтностi.

Юридичний аналiз складу хулiганства, як i будь-якого iншого злочину, здiйснюеться, виходячи iз законодавчоi характеристики його делiкту. Диспозицiя статтi 206 Кримiнального кодексу Украiни, визначае цей злочин наступним чином: «Хулiганство, тобто умиснi дii, що грубо порушують грормадський порядок i виражають явну неповагу до суспiльства».

1. О Б » Е К Т Х У Л I Г А Н С Т В А .

Перш нiж розкривати поняття об»екта хулiганства, необхiдно розкри ти змiст взагавлi об»екта посягання. В системi основних елементiв складу злочину, об»ект посягання займае важливе мiсце, вiн в значнiй мiрi допомагае розкрити змiст i суспiльну небезпечнiсть злочину.

Об»ектом злочину прийнято вважати те, на що посягае злочин. В науковому розумiннi об»ектом злочину е суспiльнi вiдносини, на якi посягае злочин, яким вiн спиричинюе шкоду, наносить збитки i якi захищаються нормами кримiнальноого закону.

В науцi кримiнальноого права розроблена класифiкацiя об»ектiв злочинiв: Загальний, родовий i безпосереднiй. Така класифiкацiя мае не тiльки пiзнавальне, але й кодифiкацiйне i правозастосовче значення.

Загальним об»ектом злочину виступають всi суспiльнi вiдносини, охоронюванi нормами кримiнального закону. Цей об»ект е сталим, але до тих пiр, поки не змiниться сам кримiнальний закон (кримiналiзацiя, декримiналiзацiя).

Родовий об»ект бiльш детальнiше конкретизуе об»ект посмягання, вiн е частиною загального об»екту. Пiд ним прийнято розумiти визначену групу однорiдних суспiльних вiдносин, на якi посягають в принципi однорiдна група злочинiв. Родовий об»ект мае велике практичне значення. Система Особливоi частини Кримiнального кодексу будуеться, виходячи iз родового об»екту.

В правовiй лiтературi питання про родовий об»ект хулiганства е спiрним. Ряд авторiв визнають родовим об»ектом хулiганства суспiльний порядок.

На думку ж авторiв одного з пiдручникiв Особливоi частини кримiнального права, родовим об»ектом злочинiв об»еднаних в десятiй главi Кримiнального кодексу, е сукупнiсть близьких мiж собою суспiльних вiдносин, що складають змiст громадського порядку, громадськоi безпеки i здоров»я населення.

На мою думку, найбiльш обгрунтованою е позицiя авторiв, що визнають родовим об»ектом хулiганства громадський порядок. Ця позицiя базуеться по-перше на тому, що поняття громадський порядок, громадська безпека i здоров»я населення не тотожнi i навiть не однорiднi, хоча близькi i взаемообумовленi. Кожному з них притаманна певна самостiйнiсть. По друге, в дiйсностi нi один iз злочинiв, передбачених главою десятою не посягае одночасно на громадський порядок, громадську безпеку i здоров»я населення. В той час, кожному з цих злочинiв притаманна певна самостiйнiсть,тобто, якщо громадський порядок втiлюеться в створеннi стану громадського спокою, прийнятих зовнiшнiх умов життедiяльностi людей, що забезпечуе нормальний ритм суспiльного життя, то громадська безпека проявляеться в створеннi безпечних умов при користуваннi джерелами пiдвищеноi небезпеки i проведеннi робiт пiдвищеноi небезпеки, а народне здоров»я — це вiдособлена група суспiльних вiдносин, що виникають i складаються при реалiзацii належних населенню сукупних фiзичних i психiчних благ, що забезпечують нормальне функцiонування i розвиток людськоi спiльностi.

Таким чином, на мою думку, родовим об»ектом хулiганства слiд вважати лише громадський порядок.

Пiд безпосереднiм об»ектом злочину розумiють суспiльне вiдношення, якому спричиняе збитки, наносить шкоду конкретний злочин. Безпосереднiй

об»ект е частиною родового об»екту. Встановлення його при квалiфiкацii злочину е обов»язковим. По безпосередньоому об»екту проводиться розмежування подiбних складiв злочинiв.

Хулиганство и вандализм — разновидности экстремизма: наказание, ответственность и профилактика

В статье поговорим о таких вопросах, как хулиганство и вандализм. Понятие, причины, мотивы, виды, примеры – все эти темы будут затронуты далее.

Любые действия, которые являются противозаконными и недопустимыми для выполнения в общественных местах, можно назвать хулиганскими. Как минимум, подобное поведение выражает неуважение к другим жителям города, а также ущемление их прав. Рассматривая уголовный кодекс Российской Федерации, нужно сказать, что статья 213 о запрете хулиганских действий подразумевает в случае ее нарушения арест (до 5 лет), штраф или исправительные работы.

Вандализм можно отнести к подобным противозаконным ситуациям. Однако это понятие подразумевает под собой осквернение или разрушение какого-либо имущества, получившего огромную культурную, историческую или другую ценность. Объект может принадлежать как обычному гражданину, так и государству (обществу).

Сравнительная характеристика хулиганства и вандализма представлена далее в статье.

Экстремизм

Что скрывается под понятием экстремизма? Таковым считается склонность отдельного человека или целой группы следовать и пропагандировать радикальный быт, позиции и взгляды.

Экстремизм и экстремистская деятельность становится интересна людям, которые стараются привнести в общество новый быт, правила, перенаправить его в другое русло. Иногда их мотивом может быть желание свергнуть нынешнюю власть и взять ее в свои руки. Однако не всегда люди с радикальными мнениями преследуют положительные цели. Именно поэтому экстремизм карается на законодательном уровне. Мотивация нарушителей в корне разнится от той, какая у тех, кто соответствует всем государственным правилам. Подобное поведение может преследовать как личные цели, так и групповые. Когда человек оказывается в таком обществе, он переосмысливает свои ценности, перенимает некоторые особенности поведения, ставит для себя новые задачи. Во время собраний экстремистов все принимают активное участие в обсуждении, где каждый предлагает свои решения, способы осуществления. Как правило, люди обмениваются мнениями, опытом и некоторыми познаниями. Лидеры используют средства внушения и убеждения. Они помогут быстрее направить человека на решительные действия. Хулиганство и вандализм – разновидности экстремизма, именно таковыми способами происходит пропаганда.

Что такое хулиганство?

Если брать в рассмотрение законодательство РФ, то под хулиганством подразумевается серьезное нарушение порядка в общественных местах, которое ярко показывает отношение преступника (или группы) к другим жителям – неуважение. Часто применяется насилие, как моральное (угрозы), так и физическое. Нередко правонарушители разрушают чужое имущество. По своим понятиям довольно похожими являются хулиганство и вандализм. Виды хулиганских действий: злостное, особо злостное.

Когда речь идет о таком правонарушении, как разновидность экстремизма, то следует понимать определенные вещи. Мелкое хулиганство, относящееся к административной ответственности, никакого отношения к уголовно-преследуемым занятиям не имеет. Подобным можно называть применение матерных слов на улице или в других общественных местах, приставание к гражданам, которое реально классифицировать как оскорбительное, и остальные подобные действия. За такие нарушения человек будет отвечать согласно административному кодексу (статья 158).

Хулиганство и вандализм – разновидности экстремизма, однако мотивы для каждого преступления разные. Для чего нарушитель совершает свои деяния? Зачастую мотивацией для него являются следующие факторы: желание оказаться лидером или быть замеченным, обида «на весь мир» (чаще всего это причина подросткового экстремизма), особое стремление показаться сильным и смелым, развлечься. Иногда хулиганские действия могут совершаться в связи с неприязнью к одному или другому человеку.

Статья 213

Хулиганство, которое совершено при помощи оружия или любых других предметов, способных принести вред, с целью показать свою расовую, идеологическую, национальную ненависть или вражду к любой группе людей, наказывается тремя видами ограничений. То, какое будет применено, зависит от тяжести и умысла преступления. Уголовная ответственность за хулиганство (и вандализм тоже) в России не является поистине серьезной:

  • Могут быть назначены обязательные работы. Минимальный срок составляет 180 ч, максимальный – 240 ч.
  • Нередко применяются исправительные работы. Назначаются они на срок от 1 года до 2 лет.
  • Если нарушение слишком тяжелое, суд может присудить лишение свободы. Максимальный срок – 5 лет.

Если же действие выполнено группой лиц в результате сговора с желанием противиться нынешней власти (или же с целью нанести ущерб любому другому человеку, занимающемуся охраной порядка), то в качестве наказания используется лишение свободы. Максимальный срок – 7 лет.

Люди, которые с определенной целью или без нее, разрушают различного рода ценности, называются вандалами. Такой вид деятельности можно спокойно отнести к экстремизму, который карается соответствующим законом действующего кодекса РФ. Вандализм, возникновение, сущность и разновидности этого деяния – вопросы довольно сложные в юридической сфере, но актуальные.

Что можно назвать определяющим признаком преступления? Как минимум, спонтанность и иррациональность всех действий, которые в результате приносят огромные последствия. Рассматривая бытовые ситуации, ставшие уже стандартными для общества, можно заметить, что вандализм начал «сливаться» с хулиганством, при котором портится чужая собственность.

Статья 214

Из-за того, что вандализм считается менее тяжелым преступлением, чем хулиганство, наказания за него смягчены.

Человек, который занимается осквернением памятников, может получить три месяца ареста, год исправительных работ, не более 360 ч – обязательных или выплату штрафа около 40 тыс. рублей. Если нарушитель не способен предоставить всю сумму, суд может заставить его отдавать какую-то долю от зарплаты в течение 3 месяцев.

Действия, классифицируемые как вандализм, могут выполняться как группой людей, так и отдельно каким-либо гражданином. Если же они осуществлены с желанием ущемить определенную расу, политическое направление, национальность и так далее, то суд может использовать одно наказание из трех (ограничение свободы, полное ее лишение, принудительные исправительные работы). То, какое будет выбрано, зависит от тяжести преступления. Максимальный срок каждого наказания – 3 года.

Разновидности вандализма

Существует большое количество классификаций правонарушения, однако рассмотрим наиболее известные из них, которые относятся к таким действиям, как хулиганство и вандализм. Виды являются одинаковыми для всех, разве что первое злодеяние имеет более обширный список.

Подобным деянием можно считать следующее:

  • сожжение книг;
  • граффити;
  • разрушение и другие оскверняющие действия над могилами;
  • поджог церквей;
  • порча или полное уничтожение духовных ценностей.

Рисунки на домах или в других местах, которые несут отрицательный смысл, являются пропагандирующими и так далее, можно вполне называть хулиганством, за что любой человек понесет ответственность. Вандализм в данном случае проявляется в порче имущества обычного гражданина или государства.

Широко распространен теггинг. Что это такое? Теггинг – процесс нанесения подписи автора на любую поверхность. Делается это за несколько секунд, так как человек быстро привлекает к себе внимание.

За бомбинг также есть возможность получить срок или штраф. Ничем особым эта техника не выделяется. Она отличилась тем, что автор(ы) использует(ют) лишь два цвета краски. Одна необходима для общей заливки, вторая – для контура.

Сейчас ведутся споры, граффити – это искусство или все же вид вандализма? Зачастую авторы получают по заслугам лишь в том случае, если их рисунок несет негативный смысл. Правоохранительные органы редко занимаются ребятами, которые просто нанесли какой-то незамысловатый и ничем не примечательный узор на забор.

Вандализм и экстремизм подростков

Чаще всего экстремизм среди подростков возникает в результате постоянных ссор или конфликтов дома. Другими мотивами могут служить следующие факторы: влияние со стороны авторитетных для ребенка лиц, сверстников, родителей, имеющих радикально настроенные мнения. Помимо этого, причинами проявления хулиганства или вандализма могут быть напряжение, стрессы и особенности психики (сильная внушаемость или слишком проявляющаяся агрессия). Государство ведет активные работы по уменьшению случаев распространения экстремизма среди подростков, так как это наиболее уязвимое звено в обществе. Для того чтобы профилактические меры были успешными, нужно понять, откуда берутся мысли заниматься подобными деяниями. Хулиганство и вандализм – разновидности экстремизма, которые так популярны среди молодежи.

Яркие примеры подросткового бунта: нанесение граффити, уличные потасовки, забастовки, поджоги, насилие различных видов и так далее.

Профилактические меры

Так как зачастую экстремизмом занимаются молодые люди, хотя и среди взрослых это распространено, довольно эффективной можно назвать профилактику. Дети и подростки способны легко поддаваться влиянию. Это связано со слабой психикой, которая в силу возраста еще не окрепла, а также с отсутствием твердых убеждений и целей в жизни. Неутвержденная позиция – то, что нередко сбивает подростка с правильного пути и ведет его к таким правонарушениям, как экстремизм и вандализм. Профилактика в школах и других заведениях крайне важна. Без нее обойтись нельзя. Но не нужно забывать и о родителях, которые могут случайно ребенка довести до крайних ситуаций. Поэтому подобные профилактические работы надо проводить и с ними.

Сравнение вандализма и хулиганства

Важным отличием хулиганства можно назвать его цель. Опасность этого преступления заключается в том, что в результате его выполнения нарушается общественный покой. Более того, могут быть затронуты права и свободы жителя Российской Федерации, что недопустимо. Довольно часто подобные преступления приводят к совершению еще более тяжелого по классификации деяния.

Вандализм же является опасностью, в результате которой не затрагиваются личные права человека. Он направлен на осквернение достояний, памятников и других ценностей, как духовных, так и материальных.

Важно уметь отличать хулиганство и вандализм. Разновидности экстремизма, примеры которых приведены в статье, стали слишком обыденными в нашей жизни, а с этим нужно что-то делать.

Доклад на тему хулиганство

Субъект данного преступления — общий: лицо, достигшее к моменту совершения преступления 14 лет (п.18 ч.2 ст.27 УК).

Исходя из тяжести хулиганства можно выделить следующие его виды:

1) мелкое хулиганство — нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций и спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу (ст. 17.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях);

2) простое хулиганство — основной состав — ч. 1 ст. 213 УК РФ;

3) злостное хулиганство — квалифицированный состав — ч.3 ст.213 УК РФ;

4) особо злостное хулиганство — квалифицированный состав — ч. 3 ст. 213 УК РФ.

Статья 213 Уголовного кодекса РФ. Ответственность за совершение хулиганства. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное:

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, — наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, — наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

Предупреждение хулиганства в современных условиях. Эффективность профилактики нарушений общественного порядка в первую очередь обусловлена разумным сочетанием мер общего характера, направленных на устранение условий, способствующих совершению хулиганства и специальной деятельности напрямую связанной с борьбой против рассматриваем ого преступления.

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению мер, направленных на предупреждение хулиганства необходимо остановиться на субъектах, принимающих участие в профилактике рассматриваемого преступления. Самую активную и наиболее значимую работу в борьбе с нарушениями общественного порядка ведут правоохранительные органы: милиция, федеральная служба безопасности, внутренние войска, прокуратура, органы судебной власти, уголовно-исполнительные учреждения.

К субъектам, участвующим в профилактике хулиганства относятся также территориальные муниципальные органы, различные общественные организации (фонды содействия правопорядку, ДНД и др.) Немалую роль в устранении условий, способствующих нарушениям публичного спокойствия, играют спортивные организации, культурно-досуговые учреждения, коллективы самодеятельности. Большое влияние на формирование общественного мнения, в том числе правовой культуры населения оказывают средства массовой информации; телевидение, радио, печатные издания, хотя здесь хотелось бы обратить внимание на довольно слабую степень их участия в профилактике хулиганств, в то время как более, активная работа в этом направлении могла бы дать весьма ощутимые плоды. По мнению многих авторов освещающих данную проблему, необходимо выделять два основных, направления в деле профилактики хулиганства: а) меры общего характера, направленные на устранение условий, способствующих росту хулиганства; б) специальное предупреждение причин, напрямую обусловливающих совершение хулиганства; Под социальной профилактикой антиобщественных явлений следует понимать комплексную доктрину социально-политических, экономических, государственно-правовых, культурологических, естественнонаучных, теоретических положений и практических мер, направленных на нейтрализацию и устранение причин и условий, способствующих антисоциальному поведению. К мерам общего характера в первую очередь следует относить работу, связанную с изучением причин и условий нарушений общественного порядка, а равно разработкой на основе полученных результатов, практических рекомендаций по эффективной борьбе с этим видом преступления. Как отмечает Копылов A.M., теоретическое обоснование деятельности по предупреждению хулиганства является важным и неотъемлемым компонентом этой работы, будучи залогом эффективной и плодотворной профилактики этого преступления.

Одним из главных, основополагающих направлений в устранении причин и условий, способствующих росту преступности в целом и хулиганства в частности, является комплекс проводимых государством мер, направленных на оздоровление социально-экономической, политической обстановки в стране.

Наличие работы, развитой социальной системы, рост благосостояния определяют выбор социальной ориентации лица в формировании общественно полезных взглядов, установок. «Социальная среда, — пишет по этому поводу Зарубин В.И. — не только программирует потребности личности, но и регулирует их удовлетворение с помощью экономических, правовых, моральных и других средств, направляющих и стимулирующих жизнедеятельность человека в одном направлении и ограничивающих и запрещающих — в другом».

В тех случаях, когда человек имеет нормальное социальное положение, перспективы на будущее, заинтересован в завтрашнем дне, когда вокруг него сформировались положительные социальные связи, он, вне всякого сомнения будет иметь во много крат меньшую направленность на проявление открытого неуважения к обществу, нежели не имеющий работы, либо много месяцев не получающий заработной платы, лишенный будущего, озлобленный на все и всех индивид.

Особенное значение при осуществлении мер общего характера, направленных на борьбу с хулиганством, необходимо уделить проблемам семьи. С. Ярв при исследовании данного вопроса обращает внимание на то, что социально негативная, «внутренняя» структура семьи, т.е. отрицательные свойства ее членов, враждебные отношения, общественно опасные взгляды и поведение, вся соответствующая атмосфера в целом, в отличие от «внешней» структуры семьи и социально-экономических условий имеет непосредственное влияние на генезис преступного поведения личности.

Педагогами, работниками комиссий по делам несовершеннолетних осуществляется посещение семей, контроль за воспитательным процессом, разъяснительные беседы, посвященные вопросам правильного развития детей.

Эффективным направлением указанной работы является, проведение собраний родителей в школах, педагогических конференций, чтение лекций, индивидуальные беседы.

Важным моментом профилактической работы, направленной на предотвращение хулиганства, стала сегодня деятельность государственных, общественных и коммерческих структур, направленная на формирование и повышение культурного уровня населения. К указанным мероприятиям относятся строительство, и введение в строй развлекательных центров, досуговых учреждений: кинозалов, театров, дворцов культуры, клубов и т.д. 8

Одним из видов деятельности по предупреждению нарушений общественного порядка являются меры, направленные на повышение уровня правовой культуры населения, создание атмосферы нетерпимости к любым нарушениям общественного спокойствия.

Основная роль в этой работе принадлежит средствам массивом информации, в которых на сегодня существует значительное количество различных разделов, передач, посвященных правоохранительной деятельности. В них дается анализ причин и состояния преступности, представляются сюжеты, иллюстрирующие, определенные факты преступлений, их общественная опасность, показывается практика работы правоохранительных органов. 9

7. Иванов Н. Хулиганство: проблемы квалификации.//Российская юстиция, 2008, №8.

Виды хулиганства исходя из его тяжести: 7

К «мелкому» хулиганству, за которое установлена административная ответственность, относятся, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан.

Ответственность за «простое» хулиганство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет. Общественная опасность уголовно наказуемого хулиганства выражается в том, что действия виновного затрагивают и нарушают общественный порядок, способны нанести существенный вред другим право охраняемым ценностям.

8. Курченко В. Квалификация особо злостного хулиганства. // Законность, №7, 2005г.

Злостное хулиганство образуют те же действия, что и простое, но совершенные повторно, либо группой лиц, либо связанные с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженные с причинением менее тяжкого телесного повреждения.

Образуют те же действия, что и злостное, но с применением оружия. Часть 2 ст.213 УК РФ предусматривает максимально возможно наказание в виде лишения свободы сроком до 7-ми лет. Таким образом, этот вид преступлений относится к категории тяжких преступлений (ч.4 ст.15 УК РФ).

9. Ткачевский Ю. Хулиган и хулиганство. //Человек и закон, 2008.

7. Иванов Н. Хулиганство: проблемы квалификации.//Российская юстиция, 2008, №8.

Хулиганство (уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации)

ГЛАВА 1. Социальная обусловленность и уголоно-правовые запреты хулиганства

1.1 История развития уголовной ответственности за хулиганство

1.2 Современное регулирование ответственности за хулиганство

ГЛАВА 2. Уголовно-правовая характеристика хулиганства

2.1 Понятие и признаки хулиганства

2.2 Объект и предмет хулиганства

2.3 Объективная сторона хулиганства

2.4 Субъект и субъективная сторона хулиганства

2.5 Квалифицированные составы хулиганства

ГЛАВА 3. Проблемные вопросы квалификации хулиганства

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

В квалификационной работе рассматривается тема: «Хулиганство (уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации)».

Актуальность темы квалификационной работы заключается в том, что хулиганство, наряду с иными уголовно наказуемыми деяниями, совершаемыми из хулиганских побуждений, является одним из наиболее распространённых преступлений. По мнению криминологов, хулиганство можно признать «начальной школой» преступности, прежде всего насильственной и корыстно-насильственной.

Распространённость этого вида преступлений подтверждается данными статистики. Так, удельный вес хулиганства от общего количества зарегистрированных в 2007 году 2 756 398 преступлений составил 4, 1 % (114 052), а от всех 328 993 уголовно наказуемых деяний, совершённых в общественных местах, — 7, 74 % (25 487). [107, С. 4-17,94,С.15]

Исследование проблемы хулиганства как негативного социально-правового явления в настоящее время приобрело особенно значимый и неотложный характер. Это связано, в первую очередь, с возрастающей криминализацией российского общества в целом и укоренившейся в нём тенденцией к различным нарушениям порядка социальных отношений.

Важность исследования обозначенной выше темы обусловлена тем, что существенно изменилась норма об уголовной ответственности за хулиганство. Так, Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. (далее – УК РФ), в качестве такой нормы предусмотрел ст. 213, которая отличалась по многим признакам от ст. 206 ранее действовавшего Уголовного кодекса РСФСР 1960 года. Определение хулиганства, содержавшееся в ч. 1 ст. 213 УК РФ, явилось результатом многолетней работы учёных и законодателей. Это определение подчёркивало сложность понятия хулиганства и многообъектность данного преступления. Однако и эта норма не осталась неизмененной. Подписанный Президентом Российской Федерации 8 декабря 2003 года Федеральный закон № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» существенно изменил редакцию ст. 213 УК РФ, но определение хулиганства[91, 2003.16 декабря] , содержащееся в части первой этой статьи, и в новом изложении не стало ни более чётким, ни менее противоречивым, и, кроме того, также как и ранее включает оценочные признаки, что обусловливает неоднозначность толкования и применения указанной нормы.

Изложенное свидетельствует об актуальности, теоретической и практической значимости темы и, следовательно, необходимости проведения дипломного исследования хулиганства в его уголовно-правовом аспекте.

Объект дипломного исследования — сфера общественных отношений, обеспечивающих общественную безопасность и общественный порядок.

Предмет исследования — уголовно-правовая характеристика хулиганства и проблемы квалификации.

Степень разработанности темы исследования. Проблема уголовной ответственности за хулиганство в теории уголовного права рассматривалась достаточно активно в 60-е и 70-е годы прошлого века. В частности, вопросы уголовной ответственности за хулиганство затрагивались в трудах таких видных учёных, как В.П. Власов, Л.Д. Гаухман, П.И. Гришаев, И.Н. Даньшин, Н.И. Коржанский, Н.Ф. Кузнецова, Ю.И. Ляпунов, Ю.М. Ткачевский и других авторов.

Следует отметить, что с 1996 года по данной проблеме подготовлен ряд диссертационных исследований, среди которых необходимо выделить работы B.C. Егорова и В.И. Зарубина [43. С.47,48].

Целью дипломного исследования является комплексная характеристика уголовной ответственности за хулиганство.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

Исследовать криминологическую обусловленность и уголовно-правовые запреты хулиганства.

Дать уголовно-правовую характеристику состава хулиганства и его предмета.

Проанализировать сложные аспекты квалификации хулиганства.

Разработать предложения по практике квалификации хулиганства.

Методологическую основу дипломного исследования составили исторический и логический, анализ и синтез, и частно-научные методы — логико-формальный, статистический.

Нормативно-теоретическую базу исследования составили Конституция Российской Федерации, действующее уголовное законодательство. В работе использованы постановления и определения Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и бывших РСФСР и СССР.

Практическую базу исследования составили судебная практика (по Кировскому району г. Новосибирска).

Структура настоящей работы определена целями и задачами исследования. Она включает введение, три главы, заключение, библиографический список использованной литературы и приложения.

ГЛАВА 1. Социальная обусловленность и уголовно-правовые запреты хулиганства

1.1 История развития уголовной ответственности за хулиганство

Слова «хулиганство», «хулиган» в русском языке появились предположительно на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, причём их происхождение принято связывать с англоязычными странами — Англией и США. Так, в Англии слово «hooligan» распространилось примерно с 1890 г., «обозначая исключительно дерзких озорников юго-восточной части Лондона и сразу попав в юридическое уложение Prevention of crime Act[109]. Если же пытаться найти корни происхождения рассматриваемых слов в США, то следует обратиться к мнению учёных, указывающих на то, что европейскими переселенцами во время освоения Северной Америки принято было называть хулиганами представителей воинствующего племени индейцев — апашей .

Некоторые учёные выделяют и точку зрения, согласно которой слова «хулиган» и «хулиганство» происходят от русского слова «хула» и производного глагола «хулить», то есть порочить, осуждать, бранить, ссылаясь при этом на Толковый словарь С.И. Ожегова. Данное утверждение представляется недостаточно обоснованным, поскольку в работах С.И. Ожегова слова «хулиганство» и «хулиган» никоим образом не соотносятся со словами «хула» и «хулить», причём хулиганство определяется как крайнее бесчинство, поведение, сопряжённое с явным неуважением к обществу, к достоинству человека, то есть как самостоятельное понятие. Между тем, в криминологической литературе утверждалось, что хулиганство является типично русским явлением, и связано с особенностями характера нашего народа и его прошлой историей [63,С.103-104].

Несмотря на отсутствие единого мнения о месте и времени возникновения слов «хулиганство» и «хулиган», а также о первоначальном их понимании, можно утверждать, что в любом значении данные слова несут негативную смысловую нагрузку.

Первое официальное упоминание о хулиганах в отечественных нормативных источниках связывают с приказом петербургского градоначальника фон Валя, «который в 1892 году предписал всем органам полиции принять решительные меры против бесчинствующих в столице «хулиганов», под которыми тогда разумелись действующие шайки уличных насильников» [109, c.5]. Полиция, руководствуясь данным приказом, осуществляла выселение хулиганов за пределы города. Так слово «хулиган» проникло в лексикон не только городских, но и деревенских жителей, которые со временем стали называть хулиганом всякого разложившегося в городе и затем входившего в конфликт с деревенским и трудовым укладом жизни людей.

Конечно же, российское законодательство предусматривало запрет на различные нарушения общественного порядка и в более ранние периоды, начиная со времен Русской правды [43,С.11-17], однако собирательный термин «хулиганство» появился в нём только в начале XX века.

Увеличение внимания по отношению к борьбе с различными нарушениями общественного порядка в нашей стране было вызвано их резким ростом в начале XX века. Такая ситуация была обусловлена существенными изменениями, происходившими в российском обществе. «Хулиганство в России развивалось как знак ее урбанизации и технизации, знак изменения образа и ритма жизни» [109,С.26]. Кроме того, катализирующим фактором послужил и рост народных восстаний, особенно после подавления революции 1905 г.

8 марта, 15 и 29 апреля 1913 г. проводились заседания Государственной Думы, посвященные вопросу о хулиганстве, его причинах и способах борьбы с ним [109, С.27].

«В это время смысл слова «хулиган» стал деформироваться и раскалываться. Неопределенность и расплывчатость понятия хулиганства давали возможность подвести под это понятие те явления, которые имели с ним не много общего. Это и крестьянские волнения 1905-1906 годов, это и борьба помещиков с крестьянами за землю» [43].

Первая мировая война, а затем революционная смена власти в стране прервали совершенствование отечественного законодательства, в том числе и об ответственности за нарушения общественного порядка.

Пришедшие к власти большевистские лидеры заимствовали слова «хулиганство» и «хулиган» и стали активно употреблять их для характеристики действий противников партии, а затем решились и на закрепление соответствующих понятий в нормативных источниках, в том числе в законодательстве.

Первое упоминание о хулиганстве в отечественном законодательстве содержалось в декрете СНК от 4 мая 1918 г. «О революционных трибуналах», в котором было, в частности, указано: «Возложить на революционные трибуналы также дела по борьбе с погромами, взяточничеством, подлогами, неправомерным использованием советских документов, хулиганством и шпионажем». При этом по подсудности хулиганство приравнивалось к государственным преступлениям, тогда как иные уголовно наказуемые деяния передавались в обычные судебные инстанции.

Сложности, возникающие в практической деятельности правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с хулиганством, и непрекращающиеся ошибки применения ст. 206 УК РСФСР 1960 г. нашли критическое отражение в уголовно-правовой литературе. Так, по мнению Н. И. Коржанского, «практика подтверждает, что под законодательное определение хулиганства подпадает любое умышленное преступление» [58,С.6]. Он же отмечает, что норма, предусмотренная ст. 206 УК РСФСР, носит слишком общий характер и не содержит конкретных объективных признаков, что позволяет данной статье охватывать «все без исключения общественно опасные деяния, поскольку всякое преступление грубо нарушает общественный порядок и выражает явное неуважение к обществу»[59,С.15]. Некоторыми учёными предлагалось декриминализировать хулиганство, предусмотренное ч. 1 ст. 206 УК РСФСР, как деяние, находящееся в сфере административной ответственности[84,С.135].

Во многом именно несовершенство законодательной формулировки дефиниции хулиганства, содержавшейся в ст. 206 УК РСФСР, подтолкнуло представительные органы к разработке более чёткого описания признаков данного преступления.

24 мая 1996 года Государственной Думой был принят Уголовный кодекс Российской Федерации, вступивший в силу с 1 января 1997 года. В главе 24 «Преступления против общественной безопасности» раздела IX «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» данного Кодекса была помещена ст. 213, предусматривающая ответственность за хулиганство.

Первоначально хулиганство определялось в ч. 1 этой статьи как «грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам, либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества», предусматривающей в качестве самого строгого вида наказания лишение свободы на срок до двух лет. В ч. 2 ст. 213 УК РФ предусматривались альтернативно три сочетания квалифицирующих признаков: во-первых, совершение хулиганства группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; во-вторых, связанность данного преступления с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка; в-третьих, совершение деяния лицом, ранее судимым за хулиганство. За совершение данных видов хулиганства в качестве наиболее строгого наказания предусматривалось лишение свободы на срок до пяти лет. Часть третья рассматриваемой статьи УК РФ предусматривала ответственность за особо квалифицированный вид хулиганства, совершённого с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с наказанием только в виде лишения свободы на срок от четырёх до семи лет.

Исходя из сопоставления ст. 213 УК РФ 1996 г. со ст. 206 УК РСФСР 1960 г. можно выделить следующие законодательные изменения, коснувшиеся дефиниции и видов хулиганства:

1) из основного понятия данного преступления было исключено указание на умышленный характер его совершения;

2) законодатель отказался от конкретизации формы внешнего проявления хулиганства в виде только действий, применив собирательный термин «деяние»;

3) понятие хулиганства приобрело более чёткие очертания за счёт включения в него таких конкретизирующих признаков его объективной стороны, как применение насилия к гражданам или угроза его применения, а равно уничтожение или повреждение чужого имущества;

4) была ликвидирована допускавшаяся ранее административная преюдиция уголовной ответственности за хулиганство;

5) квалифицированные виды хулиганства приобрели более чёткую структуру за счёт включения каждого из них в отдельные три пункта ч.2 ст. 213 УК РФ;

6) из квалифицирующих обстоятельств были устранены оценочные признаки «исключительный цинизм» и «особая дерзость» совершения хулиганства;

7) был введён новый вид квалифицированного хулиганства, предусматривавший ответственность за совершение деяния группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

8) осуществлено расширение особо квалифицирующего признака посредством исключения указания на то, что предметы, используемые при совершении хулиганства, должны быть специально приспособлены для нанесения телесных повреждений.

Несмотря на указанные конкретизирующие признаки объективной стороны, понятие хулиганства по-прежнему сохранило те же оценочные черты в виде грубого нарушения общественного порядка и явного неуважения к обществу. При этом расплывчатость диспозиции ч. 1 ст. 213 УК РФ усугублялась отсутствием в ней критериев для определения степени тяжести вреда здоровью, причиняемого при насилии и размера материального ущерба при уничтожении или повреждении чужого имущества, охватываемых хулиганством и не требующих дополнительной квалификации.

8 декабря 2003 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации»[91], в соответствии с которым ст. 213 УК РФ была изложена в следующей редакции:

«Статья 213. Хулиганство

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, — наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, — наказывается лишением свободы на срок до семи лет».

Сравнительный анализ ст. 213 УК РФ в первоначальной и указанной выше редакции позволяет выделить внесённые в данную статью изменения.

Во-первых, из ст. 213 УК РФ исключена часть третья с одновременным переносом содержавшегося в ней особо квалифицирующего признака (применение при совершении хулиганства оружия или предметов, используемых в качестве оружия) в часть первую данной статьи.

Во-вторых, часть первая ст. 213 УК РФ лишилась таких альтернативных признаков объективной стороны как «применение насилия к гражданам либо угроза его применения» и «уничтожение или повреждение чужого имущества».

В-третьих, из ч. 2 ст. 213 УК РФ исключены следующие квалифицирующие признаки: совершение хулиганства группой лиц и совершение данного деяния лицом, ранее судимым за хулиганство; оставшиеся же признаки изложены путём простого перечисления без отнесения их к определённым пунктам.

В-четвёртых, в связи с ужесточением санкций обеих частей ст. 213 УК РФ деяние, предусмотренное ч. 1 данной статьи, стало относиться к преступлениям средней тяжести (ранее — к преступлениям небольшой тяжести), а предусмотренное её ч. 2, — к тяжким преступлениям (ранее — к преступлениям средней тяжести).

Таким образом, если ранее к хулиганству те или иные действия относились за счёт выражаемого во вне при их совершении специфического мотива — хулиганских побуждений, то рассмотренные изменения и дополнения уголовного законодательства фактически «растащили» дефиницию данного преступления на ряд самостоятельных составов. При этом законодателю так и не удалось чётко обозначить границы уголовно наказуемого хулиганства, позволяющие правильно осуществлять его квалификацию и особенно отграничение от смежных составов преступлений.

Н. Ф. Кузнецова обоснованно указывает, что рассматриваемые законодательные изменения лишили должной безопасности граждан, находящихся в общественном месте, поскольку дополнение нормы о побоях указанием на хулиганские побуждения их нанесения не только не обеспечивает безопасность людей, «но и создает явную коллизионность уголовно-правовых норм» [67 С.27].

Можно утверждать, что дефиниция хулиганства за всю историю существования в отечественном законодательстве всегда имела собирательный характер и в основном отражала лишь негативное социальное свойство действий, содержащих различные составы преступлений (побои, уничтожение имущества и т.д.). По мнению автора квалификационной работы, существование в УК РФ самостоятельной нормы об ответственности за хулиганство является юридически необоснованным, затрудняющим уголовно-правовую охрану общественного порядка и способствующим нарушениям прав и свобод граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве.

1.2 Современное регулирование ответственности за хулиганство

В соответствии с п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений»[91]уголовно наказуемым хулиганством может быть признано только такое грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, которое совершено с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

При решении вопроса о наличии в действиях подсудимого грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, судам следует учитывать способ, время, место их совершения, а также их интенсивность, продолжительность и другие обстоятельства. Такие действия могут быть совершены как в отношении конкретного человека, так и в отношении неопределенного круга лиц. Явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним.

Суду надлежит устанавливать, в чем конкретно выражалось грубое нарушение общественного порядка, какие обстоятельства свидетельствовали о явном неуважении виновного к обществу, и указывать их в приговоре.

Уголовная ответственность за хулиганские действия предусмотрена только в тех случаях, когда применяется оружие или предметы, используемые в качестве оружия. Посягательства на личность во время хулиганских действий, если побои или вред здоровью причинены без применения оружия или предметов, используемых в качестве оружия, квалифицируются как преступления против личности, где хулиганские побуждения выступают в качестве квалифицирующего признака.

Обязательным признаком хулиганства является грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

Явное неуважение к обществу означает умышленное нарушение установленных в нем правил поведения, которое носит демонстративный характер. Оно может проявляться, например, в бесчинстве, унизительном обращении с гражданами, длительном характере посягательств, упорном, несмотря на замечания, совершении общественно опасных действий[80,С.15].

Хулиганство совершается с прямым умыслом. Поэтому не может квалифицироваться по статье 213 УК насилие с применением оружия, совершенное на почве неприязненных личных взаимоотношений в кругу близких людей, в безлюдных местах и т.д. В то же время, если такие действия совершаются в общественных местах и сознанием виновного охватывается, что они грубо нарушают порядок в общественных местах, ведут к срыву общественных мероприятий, нарушению нормальной работы предприятия, учреждения, общественного транспорта и т.д., то их следует квалифицировать как уголовно наказуемое хулиганство.

Также должны квалифицироваться как хулиганство действия, предлогом для которых послужил малозначительный повод, несоразмерный причиненному насилию (например, случайный толчок, отказ уступить место в общественном транспорте).

Для признания хулиганства совершенным группой лиц по предварительному сговору требуется наличие договоренности между ними до начала хулиганства. На применение оружия сговора не требуется, но если член группы увидел, что при хулиганстве применяется оружие, и не прекращает хулиганские действия, он подлежит ответственности по ч. 2 статьи 213 УК[2].

К представителям власти относятся работники милиции, народные дружинники и военнослужащие, привлеченные к охране общественного порядка, а также иные лица, на которых возложены функции представителей власти.

Ответственность по ч. 2 статьи 213 УК за сопротивление представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, наступает при физическом противодействии таким лицам в процессе пресечения ими хулиганских действий.

Пресечение может выражаться как в прямом применении силы к хулигану, так и в иных действиях (например, попытка вызвать наряд милиции, защитить потерпевшего). Просьбы и увещевания со стороны посторонних лиц не могут рассматриваться как пресечение хулиганских действий.

В ч. 1 статьи 213 УК предусмотрена ответственность за хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Ответственность по этой статье наступает не только при применении огнестрельного, холодного, пневматического или газового оружия, но и при использовании предметов хозяйственного и бытового назначения.

Следует иметь в виду, что используемые в процессе хулиганских действий предметы бытового и хозяйственного назначения, подобранные на месте преступления, могут быть признаны используемыми в качестве оружия только в тех случаях, когда они по своим характеристикам и способу применения представляли угрозу для жизни и здоровья потерпевших.

Под применением оружия и иных предметов понимается не только нанесение телесных повреждений потерпевшему, но и попытка нанесения таких повреждений.

Вместе с тем не может квалифицироваться по этой статье демонстрация оружия, а также словесные угрозы применить оружие без попытки реального его применения, а равно использование при хулиганстве негодного или незаряженного огнестрельного оружия.

Не могут квалифицироваться по ч. 2 статьи 213 УК действия, связанные с сопротивлением представителям власти или иным лицам при задержании после окончания хулиганских действий. Такое сопротивление квалифицируется самостоятельно в зависимости от его характера и тяжести наступивших последствий.

Ответственность за преступления, предусмотренные по ч. 1 статьи 213 УК, наступает с 16 лет, а по ч. 2 этой статьи — с 14 лет.

ГЛАВА 2. Уголовно-правовая характеристика хулиганства

2.1 Понятие и признаки хулиганства

Понятие любого преступления имеет нормативно-правовой характер, так как основано на уголовном законе, и не должно ему противоречить, в том числе и в научных исследованиях. Однако многие из законодательных дефиниций содержат тот или иной оценочный признак (признаки) и являются настолько нечёткими, что требуется «научное вмешательство», чтобы вскрыть их суть и выявить некоторые особенности. Понятие же хулиганства давно вызывает значительное число научных дискуссий и ошибок при квалификации в следственной и судебной практике.

Хулиганство определено в ч. 1 ст. 213 УК РФ через описание его содержания как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с: а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы[2].

И без того сложное понятие хулиганства, основанное на совокупности оценочных признаков, приобрело ещё более абстрактные черты за счёт исключения из части первой ст. 213 УК РФ таких конкретизирующих признаков внешней стороны данного деяния как «применение насилия к гражданам либо угроза его применения» и «уничтожение или повреждение чужого имущества». Перенос же в ч. 1 ст. 213 УК РФ особо квалифицирующего признака (применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия) с одновременным исключением части третьей данной статьи не только не конкретизировал дефиницию хулиганства, но и внёс дополнительные трудности в процесс квалификации.

Сюда же следует отнести и дополнение части 1 стать 213 пунктом «б» — «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы», что создает определенные трудности при квалификации хулиганства и его отличии от вандализма[8].

Отметим, что некоторые авторы наоборот выступают против «чрезмерной» конкретизации признаков объективной стороны хулиганства, существовавшей, по их мнению, в прежней редакции ст. 213 УК РФ и не позволявшей обеспечивать охрану общественного порядка[110, С.13]. Полагаем, что конкретизация уголовного закона является одним из способов обеспечения режима законности, в противном же случае правоприменителю представляется свобода усмотрения, граничащая с произволом.

В связи с наличием в диспозиции ч.1 ст. 213 УК РФ таких оценочных признаков, как «грубое нарушение общественного порядка», «явное неуважение к обществу», М. Кострова, считая дефиницию хулиганства расплывчатой и неопределённой, добавляет, что «избыточность оценочной лексики в законодательной формулировке хулиганства на практике приводит к частой переквалификации действий обвиняемых со ст. 213 на ст. ст. 115, 116, 167 УК РФ или — наоборот»[62,С.20]. По изученным М. Костровой уголовным делам такая переквалификация осуществлялась в 36 % случаев, что, по её мнению, «никак не способствует повышению авторитета уголовного закона в глазах граждан»[62,С.22].

В. Н. Кудрявцев полагает, что оценочные признаки дают возможность лучше учитывать социальную обстановку, специфические обстоятельства дела, обладающие многообразным содержанием и различными формами проявления в каждом конкретном случае[62,С.21].

На взгляд автора дипломной работы, существование в уголовном законе оценочных признаков является неизбежным, однако число их необходимо сводить к минимуму; имеющиеся же дефиниции нуждаются в законодательных разъяснениях. Если же вовсе отказаться от оценочных понятий, законодательное определение хулиганства и некоторых других преступлений невозможно будет сформулировать.

Общественная опасность хулиганства заключается в основном в том, что оно чаще всего совершается в общественных местах, может быть направлено против самых различных объектов (отношения собственности, безопасность жизни и здоровья граждан и др.), и сопряжено с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. «Хулиганство опасно также тем, что нередко лица, допускающие его, в случае безнаказанности могут придти к совершению таких тяжких преступлений, как убийства, изнасилования, грабежи и т.п. Связь хулиганства с указанными преступлениями не случайна, ибо все они имеют одинаковые причины и условия, способствовавшие их совершению»[35, С.64]. Кроме того, учитывая специфику хулиганских побуждений, опасность данного преступления состоит ещё и в определённой непредсказуемости соответствующих действий, в отсутствии либо явной незначительности внешнего повода к их осуществлению, а также в пренебрежительном отношении виновного, как к отдельным гражданам, так и к обществу в целом.

Полагаем, что содержащиеся в диспозиции ч. 1 ст. 213 УК РФ такие оценочные признаки, как «грубое нарушение общественного порядка» и «выражение явного неуважения к обществу», сами по себе не являются описанием общественно опасных действий либо последствий хулиганства. Данные признаки следует расценивать в качестве социальных свойств хулиганских действий, придающих им общественно опасный характер[87,С.37]. Соответствующие же действия, исходя из толкования ч. 1 ст. 213 УК РФ, заключаются в применении оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Соответственно, по меньшей мере, не логично формулировать диспозицию части первой рассматриваемой статьи таким образом, чтобы социальные свойства были «совершены» определённым способом (с применением оружия или соответствующих предметов, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). Более правильной с позиции логики является следующая формулировка ч. 1 ст. 213 УК РФ: «Хулиганство, то есть применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, грубо нарушающее общественный порядок и выражающее явное неуважение к обществу, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Однако такое изложение понятия рассматриваемого преступления неизбежно ставит под сомнение его социально-политическую обоснованность, так как хулиганство исторически понимается в нашем обществе и законодательстве как самые различные действия, отличающиеся внешней беспричинностью, а также дерзкими формами осуществления, не сводящимися никоим образом только к применению оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Дефиниция хулиганства отличается от понятий других преступлений, содержащих указание на хулиганские побуждения совершения деяния, в основном сопряжённостью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. То есть, если ранее хулиганство отграничивалось от смежных составов преступлений, главным образом, за счёт присущего только ему хулиганского мотива деяния, то с введением данного признака в соответствующие составы, специфичность хулиганства себя исчерпала. Попытка же законодателя сформулировать понятие данного преступления на основе оценочных признаков деяния, подкрепленных лишь указанием на сопряжённость последнего с применением оружия или соответствующих предметов, фактически привела к логически необоснованной формулировке, не имеющей право на существование. Ещё Ш. Монтескье указывал, что «законы должны для всех иметь одинаковый смысл», а ст. 213 УК РФ этому требованию явно, не соответствует.

Представляется, что изложенные обстоятельства также ставят под сомнение необходимость существования в УК РФ самостоятельной нормы об ответственности за хулиганство.

2.2 Объект и предмет хулиганства

Объект преступления — это охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые посягает преступление и которым причиняется или может быть причинён вред. Концепция, согласно которой объектом преступления выступают именно общественные отношения, охраняемые уголовным законом, является основополагающей в теории российского уголовного права. Однако в разное время по данному вопросу были высказаны различные точки зрения. Так, ряд авторов к объекту преступления относит совокупность общественных отношений и правовую норму [83,С.138]. Другие понимают под объектом общественные отношения и производительные силы общества, то есть людей, орудия и средства производства[41,С.44]. Третьи определяют объект как правовое благо (интерес). Наконец, некоторыми учёными необоснованно утверждается, что объект есть ни что иное, как предмет преступления[77,С.159].

Значение объекта преступления состоит, в первую очередь, в том, что он позволяет уяснить социально-политическую и правовую сущность преступления, во многом определяет квалификацию деяния и обеспечивает разграничение преступлений [33,С.78]. «Описать состав преступления значит, прежде всего, определить объект последнего — социальное благо, страдающее или подвергающееся опасности от преступного действия»[76,С.898].

Как и любой другой элемент состава преступления, объект характеризуется наличием обязательных и факультативных признаков. К первым относятся общественные отношения, охраняемые уголовным законом, а ко вторым — дополнительный объект, предмет преступления и потерпевший от преступления.

В настоящее время существует мнение о четырёхступенчатом делении объекта преступления на общий, родовой, видовой и непосредственный. Однако, наиболее обоснованной, на взгляд автора дипломной работы,