980 статья гк

Гражданский кодекс Украины (ГК Украины) с комментариями к статьям

Стаття 980. Предмет договору страхування

1. Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов’язані з:

1) життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування);

2) володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування);

3) відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування відповідальності).

Коментована стаття визначає предмет договору страхування, яким є майнові інтереси особи, які не суперечать закону. Слід підкреслити, що страхувати можна лише майнові інтереси, тобто інтереси, пов’язані із виплатою певної грошової суми в разі настання страхового випадку. Крім того, такі майнові інтереси мають бути законними, тобто не суперечити нормам чинного в Україні законодавства.

В залежності від того, який майновий інтерес лежить в основі страхування, останнє поділяється на три напрями (подібний поділ міститься і у ст. 6 Закону України «Про страхування»):

— Особисте страхування. До особистого страхування законодавець відносить страхування життя, яке є спеціальним видом страхування та визначається як вид особистого страхування, який передбачає обов’язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, у разі дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку (ст. 6 Закону «Про страхування»). Особистим також є страхування здоров’я, зокрема медичне страхування, страхування на випадок хвороби тощо, а також страхування майнових інтересів, пов’язаних із працездатністю та пенсійним забезпеченням. В коментованій статті йде мова саме про додаткове недержавне пенсійне забезпечення, яке здійснюється на підставі положень Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Формування основної пенсії здійснюється в рамках державного соціального страхування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Норми ЦК та Закону «Про страхування» на такі відносини не розповсюджуються.

— Майнове страхування — пов’язане із майновими інтересами із володіння, користування, розпорядження майном. В якості страхувальників у майновому страхуванні можуть бути не тільки власники майна, але і особи, які з якихось причин заінтересовані у збереженні майна або на яких в силу договору або закону покладений такий обов’язок. Так, наприклад, страхування орендарем взятого в оренду майна є істотною умовою договору оренди державного або комунального майна відповідно до ст. 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

— Страхування відповідальності — це страхування майнових інтересів страхувальника, пов’язаних із відшкодуванням шкоди третій особи. Тобто по-перше, страхуванню підлягає тільки цивільно-правова відповідальність особи, тобто її обов’язок відшкодувати завдану шкоду. А по-друге, застрахувати можна тільки відповідальність страхувальника перед третьою особою. Майнові інтереси, пов’язані із відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником самому собі, не є предметом майнового страхування.

ЦК та Закон «Про страхування» не визначають в якості самостійного предмета фінансові або комерційні ризики. Державна податкова адміністрація в цілях оподаткування визначає страхування комерційних ризиків як страхування підприємцем ризиків його матеріальної шкоди та ризиків недоотримання очікуваних доходів від комерційної діяльності у зв’язку з порушенням зобов’язань контрагентами підприємця або зміною умов комерційної діяльності з незалежних від підприємця обставин (лист ДПА від 12.06.2003 р. N 5224/5/15-1316). З точки зору майнових інтересів страхування комерційних або фінансових ризиків можна віднести скоріше до майнового страхування.

Статья 980 ГК РФ. Условия действий в чужом интересе

Новая редакция Ст. 980 ГК РФ

1. Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, не применяются к действиям в интересе других лиц, совершаемым государственными и муниципальными органами, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности.

Комментарий к Ст. 980 ГК РФ

Действия (фактические и юридические) в чужом интересе без поручения относятся к односторонним сделкам. Рассматриваемые действия влекут обязательства заинтересованного лица, в интересах которого они совершались, возместить понесенные действовавшим лицом расходы, а в определенных случаях — и выплаты вознаграждения.

Таковыми действиями могут быть фактические — по предотвращению вреда имуществу, спасению человека и др., а также юридические — исполнение вместо другого лица (и без его ведома) обязанности оплатить услугу или товар, передать вещь и т.д.

Обязательства из действий в чужом интересе продолжаются до момента одобрения или неодобрения этим лицом, в интересах которого они выполняются.

Любые действия в чужом интересе должны производиться не просто по усмотрению совершающего их лица, а лишь в целях предотвращения вреда личности или имуществу заинтересованного лица, либо исполнения уже существующих у него обязательств (например, по уплате квартирной платы, налоговых и иных обязательных платежей за временно отсутствующего соседа), либо в иных его непротивоправных интересах.

Другой комментарий к Ст. 980 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Пункт 1 комментируемой статьи содержит условия, при которых действия в чужом интересе без поручения могут породить предусмотренные в других статьях гл. 50 ГК правовые последствия.

Во-первых, эти действия должны заведомо осуществляться в чужом интересе, а не в интересе лица, их совершающего. При этом не исключается, что лицо совершает действия в чужом интересе не бескорыстно, а рассчитывая на вознаграждение или иную имущественную или неимущественную выгоду. Также не требуется, чтобы лицо, действующее в чужом интересе, знало конкретного субъекта в пользу которого выполняются действия. Достаточно направленности воли на получение выгоды или иной пользы для третьего лица.

Во-вторых, у лица не должно быть вытекающих из договора, доверенности, характера профессиональной деятельности полномочий на соответствующие действия, равно как и предварительного согласия на эти действия заинтересованного лица.

В-третьих, действия должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы. Очевидность означает, что обычно соответствующие действия приводят к желаемым последствиям. При оценке очевидности выгоды или пользы должны учитываться также субъективные свойства лица (возраст, профессиональные навыки и т.д.).

В-четвертых, лицо, действующее в чужом интересе, должно проявить необходимую заботливость и осмотрительность. Оно должно действовать так, как предположительно должен был бы поступить заинтересованный субъект, действуя в собственном интересе.

Не охраняются интересы лица, действующего без поручения, если его действия нельзя признать совершенными с должной заботливостью и осмотрительностью. Вместе с тем не обязательно, чтобы предполагаемый полезный эффект был действительно достигнут. Главное — наличие реальной возможности его достижения и разумность действий неуполномоченного лица.

В-пятых, действия неуправомоченного лица должны быть направлены к определенной цели — предотвращение вреда личности или имуществу, исполнение обязательства и т.д. Комментируемая статья не содержит исчерпывающего перечня возможных действий в чужом интересе без поручения. Из положений п. 1 ст. 980 можно сделать вывод, что совершаемые действия могут носить как юридический (сделка), так и фактический (спасание имущества во время пожара) характер.

Действия в чужом интересе без поручения могут быть направлены на предотвращение не только имущественного, но и нематериального вреда. Поэтому закон указывает, что эти действия могут совершаться как исходя из очевидной выгоды, т.е. положительного имущественного эффекта (сохранение имущества или его получение), так и пользы, т.е. положительного результата, который может иметь неимущественный характер (предотвращение гибели людей, вреда здоровью).

2. Действия в чужом интересе не всегда связаны с возможностью причинения внедоговорного вреда. Они могут быть направлены на предотвращение убытков от неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства либо вообще быть не связанными с возможностью причинения ущерба, а иметь целью получение определенной выгоды, например, при заключении договора в интересах другого лица.

В любом случае действия в чужом интересе, а также сам интерес не должны быть противоправными.

3. Предусмотренные в комментируемой статье действия носят односторонний характер. Они совершаются без поручения и без предварительного согласия заинтересованного лица. Однако при определенных условиях эти действия могут породить внедоговорное обязательство, связанное с возмещением причиненных действующему в чужом интересе лицу убытков, а также правоотношения, связанные с переходом прав и обязанностей по совершенной в чужом интересе сделке к заинтересованному лицу. Таким образом, односторонние действия неуполномоченного лица могут создать не только права, но и определенные обязанности для лица, в интересах которого выполнялись эти действия.

4. В чужом интересе могут действовать любые субъекты гражданского оборота, причем если речь идет о фактических действиях, независимо от наличия и объема дееспособности. В п. 2 комментируемой статьи установлено единственное ограничение, согласно которому не могут быть признаны действиями в чужом интересе без поручения действия, совершаемые государственными или муниципальными органами в соответствии с их полномочиями, в том числе действия сотрудников и должностных лиц соответствующих органов, совершенные в рамках исполнения трудовых (служебных) обязанностей. Например, действия сотрудника органа внутренних дел по пресечению хищения чужого имущества или подача органом местного самоуправления иска в защиту неопределенного круга потребителей.

980 статья гк

Статья 980. Условия действий в чужом интересе

1. Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, не применяются к действиям в интересе других лиц, совершаемым государственными и муниципальными органами, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности.

Комментарий к статье 980

1. Ст. ст. 980 — 989 ГК РФ, регулирующие действия в чужом интересе без поручения, закрепляют новый гражданско-правовой институт, который не выделялся в качестве самостоятельного ни в ГК 1964 г ., ни в Основах ГЗ.

В ГК 1964 г . (гл. 4 Представительство и доверенность) частично действиям в чужом интересе без поручения была посвящена ст. 63, предусматривавшая представительство без полномочий.

В Основах ГЗ в главе «Поручение» имелась ст. 118, которая называлась «Ведение чужих дел без поручения». Однако она не раскрывала всех отношений, возникающих в связи с действиями в чужом интересе без поручения. Ведение чужих дел без поручения фактически рассматривалось в Основах в рамках гражданско-правового института «Поручение».

2. Действия в чужом интересе без поручения относятся к числу внедоговорных обязательств, но они в силу ст. 8 ГК порождают права и обязанности.

Статья 980 ГК посредством определения условий действий в чужом интересе без поручения раскрывает понятие данного института гражданского права, устанавливает его характерные черты, а именно:

а) действия в чужом интересе без поручения в соответствии с данной статьей включают не только действия без поручения со стороны заинтересованного лица (не оформленные договором или доверенностью), но и действия без иного указания, а также без заранее обещанного согласия заинтересованного лица. Например, если какое-либо лицо, хотя и не давало поручения другому лицу заключить соответствующую сделку, но заранее обещало дать впоследствии согласие на ее заключение, действия по заключению сделки нельзя рассматривать как действия в чужом интересе без поручения. Следовательно, можно считать, что заинтересованное лицо не только не должно делать указанных в ст. 980 ГК волеизъявлений, но и, как правило, не должно знать о произведенных в его интересах действиях;

б) действия в чужом интересе без поручения должны быть направлены на определенные цели. Такими целями являются: предотвращение вреда личности (например, принятие мер, проявившихся в действиях по охране чужого ребенка) или имуществу заинтересованного лица (например, действия по спасанию имущества от стихийного бедствия), желание способствовать исполнению какого-либо обязательства заинтересованным лицом или стремление реализовать иные, непротивоправные интересы заинтересованного лица.

Следовательно, согласно ст. 980 ГК действия в чужом интересе без поручения охватывают не только имущественные отношения, но и действия по спасанию жизни и здоровья человека;

в) указанные действия должны производиться не в своем интересе, а в интересах другого лица и выражать заботу об интересе этого лица. Однако эти интересы не должны быть противоправными, т.е. не соответствующими нормам закона и других правовых актов.

Лицо, осуществляющее действия в чужом интересе не обязано знать, кто является заинтересованным лицом. Так, если, например, действующее лицо заблуждается относительно личности собственника имущества, в отношении которого произведены охранные действия, данные обстоятельства не являются препятствием для признания их действиями в чужом интересе без поручения.

Действия в чужом интересе без поручения согласно п. 1 ст. 980 ГК должны обязательно совершаться в целях достижения выгоды и пользы для заинтересованного лица. При этом выгода должна быть очевидной, явной, а не проблематичной;

г) действия в чужом интересе без поручения должны быть такими, которые бы отвечали действительным или вероятным намерениям заинтересованного лица, т.е. намерениям, желаемым в данный момент или в будущем. Следовательно, действия в чужом интересе без поручения не должны противоречить намерениям заинтересованного лица;

д) действия в чужом интересе без поручения должны совершаться с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью. Поэтому действующее лицо не должно производить настолько больших затрат, что они приведут к результату абсолютно невыгодному для заинтересованного лица.

Лицо, действующее в чужом интересе без поручения, должно учитывать, какова предположительно была бы воля, желание, возможности и интересы заинтересованного лица, если бы он сам производил эти действия.

Как правило, действующее в интересах другого лицо само заинтересовано в выполнении данного предусмотренного п. 1 ст. 980 ГК условия, поскольку только в этом случае его действия могут привести к желаемому положительному результату и у него может возникнуть право на вознаграждение (см. ст. 985 ГК).

3. Действия в чужом интересе без поручения следует отграничивать от некоторых сходных институтов или действий, например от отношений, складывающихся в результате неосновательного обогащения. О различиях этих институтов см. комментарий к ст. 987 ГК.

Действия в чужом интересе без поручения следует также отличать от действий, производимых в рамках договоров (хранения, поручения и других услуг). Так, если по договору поручения поверенный совершил действия, отступив от указаний доверителя в интересах последнего, такие действия нельзя рассматривать в качестве действий в чужом интересе без поручения, поскольку они регулируются нормами ст. 973 ГК и другими нормами, относящимися к договору поручения.

4. Пункт 2 ст. 980 ГК специально указывает, что правила гл. 50 ГК не распространяются на действия в интересах других лиц, совершаемых государственными и муниципальными органами, цель деятельности которых состоит в осуществлении действий, защищающих интересы других лиц. Например, действия органов опеки и попечительства по защите прав и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан нельзя рассматривать как действия в чужом интересе без поручения, регулируемые гл. 50 ГК.

Статья 980. Условия действий в чужом интересе

1. Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, не применяются к действиям в интересе других лиц, совершаемым государственными и муниципальными органами, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности.

Комментарий к Ст. 980 ГК РФ

1. Комментируемая статья определяет институт гражданского права, известный древнеримскому праву как «negotiomm gestio» — ведение чужих дел (или вообще забота о чужом деле) без поручения, и устанавливает условия таких действий. Впервые в российском законодательстве данному институту посвящена отдельная глава Гражданского кодекса. В Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик ведению чужих дел без поручения была посвящена ст. 118, согласно п. 1 которой речь шла лишь о сделках, совершенных не имевшим на то полномочий лицом в интересах другого лица. Кроме того, п. 2 указанной статьи устанавливал, что, если лицо без соответствующих полномочий предотвратило реальную угрозу ущерба имуществу других лиц в условиях, исключавших возможность предупреждения их о такой угрозе, оно вправе было потребовать от этих лиц возмещения убытков, понесенных в связи с предотвращением ущерба.

2. Сущность института действия в чужом интересе без поручения состоит в том, что в результате совершенного в чужом интересе действия возникает обязательство, содержанием которого является обязанность заинтересованного лица возместить понесенные расходы лицу, которое совершило такие действия. Эта обязанность остается в силе и в том случае, когда действия в чужом интересе не привели к предполагаемому результату (п. 1 ст. 984 ГК).

Субъектами таких отношений являются:

— лицо, в интересах которого эти действия были совершены (доминус);

— лицо, совершившее действия в чужом интересе, т.е. в интересах доминуса (гестор);

— третье лицо, с которым гестор вступает в правоотношения в интересах доминуса (например, совершает сделку).

В качестве субъектов названных отношений могут выступать любые лица с учетом их правового положения, за исключением государственных и муниципальных органов, учитывая ограничения, предусмотренные для них п. 2 комментируемой статьи.

3. Действия в чужом интересе, порождающие юридический результат, должны совершаться не произвольно, а лишь с соблюдением установленных законом требований. В ином случае они не получают признание закона и, следовательно, не влекут юридических последствий.

Рассмотрим условия закономерности действий в чужом интересе без поручения:

— это действия, которые могут выражаться в улучшении положения лица, в интересах которого они совершаются (из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений доминуса), что должен осознавать гестор исходя из объективных условий. Если гестор выполняет дело, не являющееся для доминуса необходимым или, наоборот, только обременяющее его, то последствия комментируемой главы не распространяются на такие действия;

— такие действия могут носить не только юридический (например, совершение сделки), но и фактический характер;

— действия могут выражаться в предотвращении вреда (спасании лица, имущества), исполнении обязательства как договорного, так и внедоговорного характера, в том числе в передаче денег, иного имущества, выполнении работ, оказании услуг;

— действия осуществляются без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица и не являются результатом договорных отношений заинтересованного лица и исполнителя. При наличии поручения действия лица регулируются нормами гл. 49 ГК РФ;

— такие действия должны иметь цель, не противоречащую законодательству, и осуществляться не в интересах гестора, а в интересах доминуса. Гестор должен осознавать, что его действия направлены на обеспечение интересов другого лица (доминуса). Основной целью гестора должно быть улучшение положение доминуса, а не собственная выгода. Неправомерные действия не могут порождать последствий из комментируемой главы (например, действия по самовольной постройке);

— гестор должен совершать действия с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью. При этом нужно прилагать к чужому делу такую заботливость, с какой гестор относился бы к своим делам;

— ведение дел не входит в обязанности гестора. Действия государственных и муниципальных органов, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности, не могут подпадать под действие норм настоящей главы;

— не имеет значения причина, по которой гестор осуществляет действия в чужом интересе. Это может быть как общественный долг, так и личная инициатива.

4. Правовая природа действий в чужом интересе без поручения порождает разные точки зрения. С одной стороны, такие действия являются способом самозащиты. С другой стороны, в зависимости от последствий эти действия могут подпадать под обязательства из причинения вреда и рассматриваться в качестве крайней необходимости. Действия в чужом интересе зачастую рассматриваются как разновидность внедоговорного обязательства.

Действия в чужом интересе без поручения можно рассматривать в качестве односторонней сделки. При наличии определенных условий такие действия порождают обязательство между гестором и доминусом, связанное с возмещением причиненных убытков, а также правоотношения, связанные с уступкой прав требования и переводом долга по совершенной в чужом интересе сделке.

Статья 980. Условия действий в чужом интересе

1. Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, не применяются к действиям в интересе других лиц, совершаемым государственными и муниципальными органами, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности.

Комментарий к статье 980 Гражданского Кодекса РФ

1. Действия в чужом интересе без поручения были известны еще римскому праву и рассматривались как квазидоговорные обязательства. Законодатель в коммент. гл. регулирует два вида обязательств: обязательства, возникающие из фактических действий, направленных на предотвращение вреда здоровью, жизни или имуществу другого лица, и обязательства, возникающие в результате совершения сделок в интересах другого лица без поручения, т.е. действий, имеющих юридический характер.

2. Действия в чужом интересе без поручения порождают обязательство, если они отвечают следующим условиям.

Во-первых, лицо, действующее в чужом интересе, должно совершать действия по собственной инициативе при отсутствии не только прямого поручения заинтересованного лица, но и всякого иного указания или заранее обещанного им согласия. Не препятствует возникновению этих обязательств наличие морального долга у лица, совершающего действия, перед заинтересованным лицом.

Как правило, заинтересованное лицо не знает о действиях, совершаемых в его интересах. Это может быть вызвано его отсутствием в месте совершения действий, болезнью или другими причинами, в силу которых невозможно получить от него согласие на совершение таких действий, однако сложившаяся ситуация требует незамедлительности их осуществления. Возможны и такие ситуации, когда заинтересованное лицо знает или должно знать о совершаемых действиях, но не может выразить своего отношения к ним в силу определенных обстоятельств: например, при спасании имущества из горящего дома собственник находится в состоянии сильного душевного волнения и в силу этого не может выразить свою волю.

Во-вторых, действия, совершаемые в чужих интересах, должны быть направлены на достижение определенных предусмотренных законом целей: предотвращение вреда личности или имуществу заинтересованного лица (например, оказание медицинской помощи пострадавшему, спасание имущества во время пожара или наводнения), исполнение его обязательства (например, оплата коммунальных платежей или налогов за временно отсутствующее лицо) или в иных непротивоправных интересах (например, получение исполнения от должника за отсутствующее лицо; содержание домашних животных заболевшего лица). Следует отметить, что коммент. гл. придала характер обязательства отношениям, возникающим при спасании жизни или здоровья гражданина, тогда как ранее действовавшее законодательство эти отношения не регламентировало. Статья 472 ГК 1964 г. предусматривала лишь возмещение вреда, понесенного при спасании социалистического имущества.

В-третьих, действия в чужом интересе должны совершаться из очевидной выгоды или пользы заинтересованного лица с возможным учетом его действительных или вероятных намерений. Иными словами, такие действия должны быть прежде всего объективно выгодны заинтересованному лицу, а также являться разумными и обоснованными, совершаться с необходимой заботливостью и осмотрительностью. Произведенные расходы должны быть соразмерны достигнутому или желаемому результату, а не иметь чрезмерный или излишний характер. Лицо, совершающее действия в интересах другого лица, должно учитывать известные или вероятные намерения последнего и не допускать, чтобы совершаемые действия противоречили его воле. Как уже отмечалось, такие действия могут быть юридическими или фактическими.

Для возникновения обязательств из действий в чужом интересе без поручения необходимо соблюдение всех вышеперечисленных условий. Отсутствие каких-либо из них означает, что отношения, предусмотренные нормами коммент. гл., не возникают и лицо, понесшее расходы за другое лицо, может ставить вопрос только о применении норм, посвященных неосновательному обогащению, а не норм, регулирующих действия в чужом интересе без поручения.

3. Правила, предусмотренные коммент. гл., не применяются к действиям в интересах других лиц, совершенным государственными или муниципальными органами, для которых эти действия являются одной из целей их деятельности. Таковыми являются, например, действия работников пожарной охраны по тушению пожара, органов милиции, МЧС России по спасанию людей и имущества, поскольку при этом возникают не частноправовые, а публично-правовые отношения и, соответственно, не возникают обязательства по возмещению понесенных этими органами расходов. Также не регулируются нормами коммент. гл. и отношения, возникающие при охране наследства и управлении им исполнителем завещания (ст. 1171 ГК), или действия законных представителей по охране прав несовершеннолетних детей.

Статья 980 ГК РФ. Условия действий в чужом интересе (действующая редакция)

1. Действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом интересе) должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, не применяются к действиям в интересе других лиц, совершаемым государственными и муниципальными органами, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 980 ГК РФ

1. Условиями действия в чужом интересе являются:

— отсутствие договоренности сторон о совершении таких действий или получение согласия другой стороны, что указывает на наличие договора поручения;

— наличие выгоды или пользы заинтересованного лица;

— наличие действительных или вероятных намерений заинтересованного лица;

— осуществление действий с заботливостью и осмотрительностью.

Осуществлять действия в чужом интересе при наличии указанных условий может любой субъект гражданских правоотношений. Исключение из числа таких субъектов составляют органы государственной власти или местного самоуправления, предмет деятельности которых является основой их функционирования и соответствуют целям формирования данного органа.

2. Судебная практика:

— Постановление ФАС Уральского округа от 09.06.2014 N Ф09-3027/14 по делу N А47-5078/2013;

— Постановление ФАС Поволжского округа от 22.05.2014 по делу N А55-18304/2013;

— Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.05.2014 N 17АП-4926/2014-ГК по делу N А60-19226/2013;

— Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2014 по делу N А55-18304/2013;

— решение Арбитражного суда Хабаровского края от 04.02.2014 по делу N А73-12383/2013;

— решение Полярнозоринского районного суда Мурманской области от 11.03.2014 по делу N 2-88/2014;

— Определение Воронежского областного суда от 13.03.2014 по делу N 33-737/2014.