1000 статья гражданского кодекса

Оглавление:

Статья 1000. Принятие комитентом исполненного по договору комиссии

принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии;
осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках;
освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения.

Комментарий к статье 1000 Гражданского Кодекса РФ

1. Поскольку комиссионер совершает сделки за счет комитента, абз. 2 коммент. ст. возлагает на последнего обязанность принять исполненное по договору комиссии. Исполнение этой обязанности означает необходимость совершения комитентом действий по фактическому принятию от комиссионера своих вещей, оставшихся нереализованными или приобретенных комиссионером для комитента. Кроме того, комитент посредством заключения с комиссионером договоров уступки требования, а также договоров о переводе долга, нуждающихся в согласии третьего лица (контрагента комиссионера), должен принять на себя требования и долги, возникшие из обязательственных сделок комиссионера с третьими лицами. Правовые последствия распорядительных сделок, совершенных комиссионером в отношении субъективных прав комитента, непосредственно ложатся на последнего, что исключает необходимость в их принятии.

2. Согласно абз. 3 коммент. ст. комитент обязан осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером. Если это имущество страдает недостатками, то комитент обязан без промедления, т.е. в минимально необходимый для этого срок, известить комиссионера об обнаруженных недостатках. В противном случае доказывание того, что комиссионер приобрел для комитента имущество с недостатками или не обеспечил его сохранность, будет затруднено. В результате убытки комитента, связанные с обременением приобретенного для него имущества недостатками, могут остаться невозмещенными.

3. Последний абзац коммент. ст. возлагает на комитента обязанность освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения. Это возможно как посредством перевода соответствующего долга на комитента (см. абз. 2 ст. 1000 и коммент. к нему), так и посредством его прекращения, например путем исполнения со стороны комитента (п. 2 письма ВАС N 85). Прекращение обязанностей, принятых комиссионером на себя перед третьими лицами, подчиняется общим предписаниям о прекращении обязательств.

Гражданский кодекс Украины (ГК Украины) с комментариями к статьям

Стаття 1000. Договір доручення

1. За договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя.

2. Договором доручення може бути встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій, передбачених договором. У договорі можуть бути встановлені строк дії такого доручення та (або) територія, у межах якої є чинним виключне право повіреного.

1. Договір доручення є давнім цивілістичним інститутом, основні принципові положення якого, сформульовані у ЦК УРСР, увійшли і до нового законодавства. Основним змістом договору доручення є зобов’язання повіреного вчинити певні юридичні дії від імені та за рахунок довірителя.

Аналіз коментованої статті, інших норм глави 68 та їх співвідношення з іншими цивільно-правовими нормами дає підставу виділити наступні ознаки договору доручення:

1) договір доручення належить до різновиду договорів про надання послуг, відтак, на нього поширюються норми глави 63 ЦК тією мірою, якою вони не суперечать спеціальним правилам, вміщеним у главі 68;

2) двосторонній характер, оскільки кожна із сторін договору має права та виконує обов’язки, які кореспондують відповідним обов’язкам та правам другої сторони (ст. ст. 1002, 1004 — 1007 ЦК). Даний договір є двостороннім незалежно від того, чи є він відплатним чи безоплатним. Так, повірений зобов’язаний вчинити дії відповідно до змісту даного йому доручення, повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення і має право вимагати від довірителя негайного прийняття всього одержаного у зв’язку з виконанням доручення. Довіритель, зі своєї сторони, має право вимагати від повіреного належного виконання дій за дорученням, надання інформації про хід їх виконання і зобов’язаний негайно прийняти від повіреного все одержане останнім у зв’язку з виконанням доручення;

3) консенсуальний, оскільки вважається укладеним з моменту досягнення між сторонами згоди по усіх істотних умовах (ч. 1 ст. 638, ч. 1 ст. 640 ЦК). Для юридичної дійсності договору доручення не вимагається передання майна або вчинення іншої дії контрагентами. Договір доручення не вимагає державної реєстрації.

Істотними умовами договору доручення є умови про предмет договору доручення, а також інші умови, визначені ст. 638 ЦК. Зокрема, як встановлено у ст. 720 ЦК, у договорі доручення на укладення договору дарування обов’язково вказується ім’я обдаровуваного. Якщо ця вимога не виконана, договір доручення є нікчемним;

4) може бути відплатним або безоплатним (ст. 1002 ЦК);

5) має яскраво виражений характер фідуціарного договору, оскільки ґрунтується на взаємній довірі сторін. Особисто-довірчий характер договору доручення зумовлює припинення договору у разі смерті однієї зі сторін, а також свідчить про неможливість правонаступництва (спадкування) прав та обов’язків за ним. Разом з тим, на спадкоємців померлого повіреного, а також на ліквідатора юридичної особи — повіреного покладається обов’язок повідомити довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зокрема, зберегти його речі, документи та передати їх довірителеві (ст. 1010 ЦК);

6) може бути строковим або безстроковим (ст. 1001 ЦК).

2. Оскільки за договором доручення дії вчиняються однією стороною від імені іншої даний договір опосередковує відносини представництва і на нього поширюються також відповідні положення глави 17 ЦК (ст. ст. 237 — 243 ЦК).

В контексті віднесення договору доручення до підстав виникнення представницьких відносин постає питання про співвідношення інститутів договору доручення та довіреності. Цілком очевидно, що перший є договором, тобто погодженою конклюдентною дією двох сторін, а довіреність є одностороннім правочином, що встановлює повноваження однієї особи вчинити певні дії від імені іншої особи і засвідчує повноваження цієї особи перед третіми особами. Незважаючи на те, що повноваження повіреного могли б визначатися не тільки довіреністю, але й випливати з договору доручення, закон передбачає, що довіритель зобов’язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій за договором доручення (ч. 1 ст. 1007 ЦК). Таким чином, практично повірений може діяти від імені довірителя лише за наявності довіреності (див. також коментар до ст. ст. 1007 та 243 ЦК).

Відмінністю, яка випливає з двостороннього характеру договору доручення і одностороннього характеру довіреності, могло б бути те, що договір є двосторонньо зобов’язуючим, а дія довіреності як одностороннього правочину може бути скасована в односторонньому порядку довірителем або повіреним (ст. ст. 248 — 250 ЦК). Проте ч. 2 ст. 1008 ЦК надає безумовне право сторонам договору доручення відмовитися від договору.

Аналіз правових конструкція договору доручення та довіреності дає підстави для висновку про існування між ними наступних відмінностей:

1) формально предмет договору доручення є ширшим, ніж предмет довіреності — юридичні дії (предмет договору) вчинення правочину (предмет довіреності). Разом з тим сучасною конструкцією «правочину» охоплюються усі без винятку юридичні дії, що робить практично неможливим розмежування предметів цих правочинів;

2) довіреність видається винятково довірителем, а для укладення договору доручення необхідна згода обох сторін;

3) відмова довірителем від безвідкличної довіреності, а представником — від вчинення невідкладних дій та інших дій, визначених ч. 3 ст. 250 ЦК, не допускається, а відмова за договором доручення можлива завжди;

4) внаслідок відмови представника від довіреності на нього можуть покладатися обов’язки щодо відшкодування збитків (ч. 4 ст. 250 ЦК), а відмова повіреного від договору доручення зумовлює виникнення у довірителя права на відшкодування збитків, якщо повірений діяв як комерційний представник або якщо довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси (ч. 2 ст. 1009 ЦК). Про відшкодування збитків або сплату винагороду довірителем за довіреністю закон не згадує, в той час як відповідні норми щодо договору доручення існують (ч. 1, 2 ст. 1009 ЦК).

В кінцевому підсумку законодавча невизначеність у питанні розмежування договору доручення та довіреності призводить до того, що довіреності видаються на підставі договору доручення (ст. 1003 ЦК); довіреності можуть видаватися в іншій формі, ніж форма, в якій укладений договір доручення; невідомі наслідки припинення договору доручення щодо виданих довіреностей (у ст. 248 ЦК серед підстав припинення довіреності немає такої підстави, як припинення договору доручення); в нормах про договір доручення відсутні згадки про реквізити договору, на відміну від відповідних норм, що регулюють видачу довіреностей.

Таким чином, реалізація сторонами повноважень за договором доручення є вельми ускладненою, якщо на його підставі видана одна або кілька довіреностей. Водночас уникнути здійснення дій щодо оформлення довіреностей на виконання договору сторони не можуть, адже відповідний обов’язок на довірителя покладає закон (ч. 1 ст. 1007 ЦК).

3. Сторонами договору доручення є повірений та довіритель. Довіритель — це особа, яка доручає повіреному вчинити юридичні дії, а повірений — особа, яка зобов’язується від імені та за рахунок довірителя такі дії виконати. Повіреним і довірителем можуть бути фізичні особи з достатнім обсягом цивільної дієздатності (в цьому, зокрема, виявляється одна з істотних відмінностей представництва за договором від представництва за законом), юридичні особи, а також інші учасники цивільних відносин, зокрема держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади. В разі визнання повіреного або довірителя недієздатним, обмежено дієздатним договір доручення згідно п. 2 ч. 1 ст. 1008 ЦК припиняється.

4. Предмет договору доручення становить здійснення повіреним юридичних дій від імені довірителя (див. коментар до ст. 1003 ЦК). Повірений має право на вчинення лише тих правочинів, які може вчинити особа, яку він представляє і позбавлений права вчиняти від імені довірителя особисті правочини (ч. 1, 2 ст. 238 ЦК).

Договором доручення може бути встановлено виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя всіх або частини юридичних дій. Це означає, насамперед, зобов’язання довірителя не передавати права на вчинення аналогічних дій іншим суб’єктам. По-друге, це може означати існування зобов’язання довірителя не вчиняти передбачених договором доручення юридичних дій щодо третіх осіб.

Крім того, в договорі може бути також передбачено строк дії доручення та (або) територія, у межах якої є чинним виключне право повіреного (ч. 2 ст. 1000 ЦК).

5. Форма договору доручення може бути як усною, так і письмовою. За бажанням сторін договір доручення може бути нотаріально посвідченим. При вирішенні питання про належну форму договору доручення слід керуватися загальними положеннями про форму правочину (ст. ст. 205 — 210 ЦК) та форму договору (ст. 639 ЦК). Форма довіреності, яка видається довірителем повіреному на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення, повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин (ст. 245 ЦК), проте в будь-якому випадку довіреність укладається у письмовій формі (ч. 3 ст. 244 ЦК). Тому договір доручення і довіреність, видана на його виконання, можуть мати різну форму.

6. Договір доручення слід відрізняти від суміжних цивілістичних конструкцій, які також спрямовані на надання послуг. Від договорів комісії та управління майном договір доручення відрізняється, насамперед, тим, що комісіонер та управитель діють хоча і в інтересах іншої особи, але від власного імені. За агентським договором агент також діє від імені особи, яку він представляє, проте предметом агентського договору є не тільки юридичні, але й фактичні дії (ст. 297 ГК).

Глава 68. Поручение.

Статья 1000. Договор поручения.
1. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Сделка, совершенная поверенным, создает, изменяет, прекращает гражданские права и обязанности доверителя.
2. Договором поручения может быть установлено исключительное право поверенного на совершение от имени и за счет доверителя всех или части юридических действий, предусмотренных договором. В договоре могут быть установлены срок действия такого поручения и (или) территория, в пределах которой является действующим исключительное право поверенного.

Статья 1001. Срок договора поручения.
Договором поручения может быть определен срок, в течение которого поверенный имеет право действовать от имени доверителя.

Статья 1002. Право поверенного на оплату.
1. Поверенный имеет право на оплату за исполнение своей обязанности по договору поручения, если иное не установлено договором или законом.
2. Если в договоре поручения не определен размер оплаты поверенному или порядок ее выплаты, она выплачивается после выполнения поручения в соответствии с обычными ценами на такие услуги.

Статья 1003. Содержание поручения.
В договоре поручения или в выданной на основании договора доверенности должны быть четко определены юридические действия, которые надлежит совершить поверенному. Действия, которые надлежит совершить поверенному, должны быть правомерными, конкретными и осуществимыми.

Статья 1004. Выполнение поручения.
1. Поверенный обязан совершать действия в соответствии с содержанием данного ему поручения. Поверенный может отступить от содержания поручения, если этого требуют интересы доверителя и поверенный не мог предварительно запросить доверителя или не получил в разумный срок ответ на свой запрос. В этом случае поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях от содержания поручения как только это станет возможным.
2. Поверенному, действующему в качестве коммерческого представителя (статья 243 настоящего Кодекса), доверителем может быть предоставлено право отступать в интересах доверителя от содержания поручения без предварительного запроса об этом. Коммерческий представитель должен в разумный срок уведомить доверителя о допущенных отступлениях от его поручения, если иное не установлено договором.

Статья 1005. Личное выполнение договори поручения.
1. Поверенный должен выполнить данное ему поручение лично. Поверенный имеет право передать выполнение поручения другому лицу
(заместителю), если это предусмотрено договором или если поверенный был вынужден к тому обстоятельствами, с целью охраны интересов доверителя. Поверенный, передавший выполнение поручения заместителю, Должен незамедлительно уведомить об этом доверителя. В этом случае поверенный отвечает только за выбор заместителя.
2. Доверитель имеет право в любое время отвести заместителя, избранного поверенным.
3. Если заместитель поверенного был указан в договоре поручения, поверенный не отвечает за выбор заместителя и за совершенные им действия.
4. Если договором поручения не предусмотрена возможность совершения действий заместителем поверенного или такая возможность предусмотрена, но заместитель в договоре не указан, поверенный отвечает за выбор заместителя.

Статья 1006. Обязанности поверенного.
Поверенный обязан:
1) сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе выполнения его поручения;
2) после выполнения поручения или при прекращении договора поручения до его выполнения незамедлительно возвратить доверителю доверенность, срок которой не истек, и представить отчет о выполнении поручения и оправдательные документы, если это требуется по условиям договора и характеру поручения;
3) незамедлительно передать доверителю все полученное в связи с выполнением поручения.

Статья 1007. Обязанности доверителя.
1. Доверитель обязан выдать поверенному доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения.
2. Доверитель обязан, если иное не установлено договором:

 1. обеспечить поверенного средствами, необходимыми для выполнения поручения;
 2. возместить поверенному расходы, связанные с выполнением поручения.

3. Доверитель обязан незамедлительно принять от поверенного все полученное им в связи с выполнением поручения.
4. Доверитель обязан выплатить поверенному плату, если она ему причитается.

Статья 1008. Прекращение договора поручения.
1. Договор поручения прекращается на общих основаниях прекращения договора, а также в случае:

 1. отказа доверителя или поверенного от договора;
 2. признания доверителя или поверенного недееспособным, ограничения его гражданской дееспособности или признания безвестно отсутствующим;
 3. смерти доверителя или поверенного.

2. Доверитель или поверенный имеют право отказаться от договора поручения в любое время. Отказ от права на отказ от договора поручения является ничтожным.
3. Если поверенный действует в качестве предпринимателя, сторона, отказывающаяся от договора, должна уведомить другую сторону об отказе от договора не позднее чем за один месяц до его прекращения, если более длительный срок не установлен договором.
При прекращении юридического лица, являющегося коммерческим представителем, доверитель имеет право отказаться от договора поручения без предварительного уведомления об этом поверенного.

Статья 1009. Последствия прекращения договора поручения.
1. Если договор поручения прекращен до того, как поручение было полностью выполнено поверенным, доверитель должен возместить поверенному расходы, связанные с выполнением поручения, а если поверенному причитается плата — также выплатить ему плату соразмерно выполненной им работе. Это положение не применяется к выполнению поверенным поручения после того, как он узнал или мог узнать о прекращении договора поручения.
2. Отказ доверителя от договора поручения не является основанием для возмещения убытков, причиненных поверенному прекращением договора, кроме случая прекращения договора, по которому поверенный действовал в качестве коммерческого представителя.
3. Отказ поверенного от договора поручения не является основанием для возмещения убытков, причиненных доверителю прекращением договора, кроме случая отказа поверенного от договора при таких условиях, когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы, а также отказа от договора, по которому поверенный действовал в качестве коммерческого представителя.

Статья 1010. Обязанности наследника поверенного и ликвидатора юридического лица — поверенного.
1. В случае смерти поверенного его наследники должны уведомить доверителя о прекращении договора поручения и принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в частности, сохранить его вещи, документы и передать их доверителю.
2. В случае ликвидации юридического лица — поверенного ликвидатор должен уведомить доверителя о прекращении договора поручения и принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, сохранить его вещи, документы и передать доверителю.

Статья 1000 ГК РФ. Принятие комитентом исполненного по договору комиссии (действующая редакция)

принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии;

осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках;

освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения.

 • URL
 • HTML
 • BB-код
 • Текст

Комментарий к ст. 1000 ГК РФ

1. В комментируемой статье закреплены обязанности комитента по договору комиссии, к числу которых относятся:

— принятие от комиссионера имущества и иной выгоды, полученных по сделке (сделкам) для комитента. Принятие таких имущества и выгод может осуществляться путем принятия отчета комиссионера либо путем подписания отдельного документа (например, акта приема-передачи);

— осмотр приобретенного для комитента имущества — визуальный анализ имущества на предмет наличия (отсутствия) недостатков в нем, а также его соответствия качеству, количеству, ассортименту и обычным предъявляемым к такому роду имущества требованиям;

— немедленное извещение комиссионера об обнаруженных недостатках в имуществе — сообщение комиссионеру в письменной или электронной форме (либо иным способом, гарантирующим факт доведения информации) сведений о наличии недостатков имущества. Немедленное извещение предполагает сообщение о наличии недостатков в тот же или на следующий день после их обнаружения;

— освобождение комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения. В целом можно предположить, что после исполнения поручения по договору комиссии обязательства комиссионера сами собой прекращаются, так как сделка (сделки) во исполнение договора комиссии заключена(-ы) и исполнена(-ы). Но, с другой стороны, обязательства автоматически могут прекратиться только между комитентом и комиссионером, так как субъектами по договору комиссии являются только они.

В отношении же третьих лиц у комиссионера имеются иные обязательства, которые вытекают только из тех сделок (сделки), которые были им заключены. Поэтому третьи лица в целом могут и не знать о том, что комиссионер заключает с ними сделки (сделку) в интересах комитента. В этой связи комитенту необходимо перед третьими лицами объявить о факте исполнения комиссионером поручения в виде, в свою очередь, исполнения сделок (сделки). Такое объявление может быть сделано как в устной, так и в письменной форме.

В то же время, если у комиссионера имеются перед третьими лицами обязательства, связанные с его личностью, либо обязательства, которые не связаны с исполнением договора комиссии, то от таких обязательств комитент не может и не вправе освободить комиссионера.

2. Судебная практика:

— информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 N 85;

— информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 N 121;

— Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.01.2007 N А56-29173/04;

— Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24.06.2008 N Ф04-2702/2008(4363-А03-8);

— Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.12.2010 N 17АП-10733/2010;

— Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2009 N 13АП-5108/2009;

— Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Алтайского края от 09.01.2008 N АОЗ-8825/07-12;

— Определение СК по гражданским делам ВС РФ от 27.06.2014 N 59-КГ14-4;

— Определение ВАС РФ от 10.02.2011 N ВАС-781/11;

— Постановление ФАС Уральского округа от 24.03.2011 N Ф09-1043/11-С4 по делу N А50-6896/2010.

Статья 1000. Договор поручения

1. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Сделка, совершенная поверенным, создает, изменяет, прекращает гражданские права и обязанности доверителя.

2. Договором поручения может быть установлено исключительное право поверенного на совершение от имени и за счет доверителя всех или части юридических действий, предусмотренных договором. В договоре могут быть установлены срок действия такой доверенности и / или территория, в пределах которой действует исключительное право поверенного.

Статья 1001. Срок договора поручения

1. Договору поручения может быть определен срок, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя.

Статья 1002. Право поверенного на плату

1. Поверенный имеет право на плату за выполнение своего долга по договору поручения, если иное не установлено договором или законом.

2. Если в договоре поручения не определен размер платы поверенному или порядок ее выплаты, она выплачивается после выполнения поручения в соответствии с обычными ценами на такие услуги.

Статья 1003. Содержание поручения

1. В договоре поручения или в выданной на основании договора доверенности должны быть четко определены юридические действия, которые предстоит совершить поверенному. Действия, которые предстоит совершить поверенному, должны быть правомерными, конкретными и выполнимыми.

Статья 1004. Исполнение поручения

1. Поверенный обязан совершать действия в соответствии с содержанием данного ему поручения. Поверенный может отступить от содержания доверенности, если этого требуют интересы доверителя и поверенный не мог предварительно cпросить доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. В этом случае поверенный должен сообщить доверителю о допущенных отступлениях от содержания поручения как только это станет возможным.

2. Поверенному, который действует как коммерческий представитель (статья 243 Гражданского кодекса Украины), доверителем может быть предоставлено право отступать в интересах доверителя от содержания поручения без предварительного запроса об этом. Коммерческий представитель должен в разумный срок уведомить доверителя о допущенных отступлениях от его поручения, если иное не установлено договором.

Статья 1005. Личное выполнение договора поручения

1. Поверенный обязан исполнить данное ему поручение лично. Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю), если это предусмотрено договором или если поверенный был принужден к этому силою обстоятельств, в целях охраны интересов доверителя. Поверенный, передавший исполнение поручения заместителей, должен немедленно сообщить об этом доверителю. В этом случае поверенный отвечает лишь за выбор заместителя.

2. Доверитель имеет право в любое время отклонить заместителя, которого выбрал поверенный.

3. Если заместитель поверенного был указан в договоре поручения, поверенный не отвечает за выбор заместителя и за совершенные им действия.

4. Если договором поручения не предусмотрена возможность совершения действий заместителем поверенного или такая возможность предусмотрена, но заместитель в договоре не указан, поверенный отвечает за выбор заместителя.

Статья 1006. Обязанности поверенного

1. Поверенный обязан:

 1. сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе выполнения его поручения;
 2. после выполнения поручения или в случае прекращения договора поручения до его выполнения немедленно возвратить доверителю доверенность, срок которой не истек, и предоставить отчет о выполнении поручения и оправдательные документы, если это требуется по условиям договора и по характеру поручения;
 3. немедленно передать доверителю все полученное в связи с выполнением поручения.

Статья 1007. Обязанности доверителя

1. Доверитель обязан выдать поверенному доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения.

2. Доверитель обязан, если иное не установлено договором:

 1. обеспечить поверенного средствами, необходимыми для выполнения поручения;
 2. возместить поверенному расходы, связанные с выполнением поручения.

3. Доверитель обязан немедленно принять от поверенного все полученное им в связи с исполнением поручения.

4. Доверитель обязан выплатить поверенному плату, если она ему принадлежит.

Статья 1008. Прекращение договора поручения

1. Договор поручения прекращается на общих основаниях прекращения договора, а также в случае:

 1. отказа доверителя или поверенного от договора;
 2. признания доверителя или поверенного недееспособным, ограничения дееспособности или признания безвестно отсутствующим;
 3. смерти доверителя или поверенного.

2. Доверитель или поверенный имеют право отказаться от договора поручения в любое время. Отказ от права на отказ от договора поручения ничтожен.

3. Если поверенный действует как предприниматель, сторона, отказывающаяся от договора, должна уведомить другую сторону об отказе от договора не позднее чем за один месяц до его прекращения, если более длительный срок не установлен договором.

В случае прекращения юридического лица, являющегося коммерческим представителем, доверитель вправе отказаться от договора поручения без предварительного уведомления об этом поверенного.

Статья 1009. Последствия прекращения договора поручения

1. Если договор поручения прекращен до того, как поручение было полностью выполнено поверенным, доверитель должен возместить поверенному расходы, связанные с выполнением поручения, а если поверенному подлежит плата — также выплатить ему плату пропорционально выполненной им работе. Это положение не применяется к исполнению поверенным поручения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении договора поручения.

2. Отказ доверителя от договора поручения не является основанием для возмещения убытков, причиненных поверенному прекращением договора, кроме случая прекращения договора, по которому поверенный действовал как коммерческий представитель.

3. Отказ поверенного от договора поручения не является основанием для возмещения убытков, причиненных доверителю прекращением договора, кроме случая отказа поверенного от договора при таких условиях, когда доверитель лишен возможности иначе обеспечить свои интересы, а также отказа от договора, по которому поверенный действовал как коммерческий представитель.

Статья 1010. Обязанности наследника поверенного и ликвидатора юридического лица — поверенного

1. В случае смерти поверенного его наследники должны уведомить доверителя о прекращении договора поручения и принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в частности сохранить его вещи, документы и передать их доверителю.

2. В случае ликвидации юридического лица — поверенного ликвидатор должен уведомить доверителя о прекращении договора поручения и принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, сохранить его вещи, документы и передать доверителю.

Статья 1000. Принятие комитентом исполненного по договору комиссии

принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии;

осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках;

освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения.

Комментарий к Ст. 1000 ГК РФ

1. В комментируемой статье устанавливаются четыре обязанности комитента, связанные с принятием исполненного по договору комиссии.

Во-первых, комитент должен принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии. Это означает, что комитент обязан совершить необходимые фактические действия по принятию исполненного и не должен чинить препятствия комиссионеру, если исполненное соответствует комиссионному поручению.

Во-вторых, комитент несет две обязанности, связанные с принятием имущества, приобретенного для него комиссионером. По сути, это второй этап приемки такого имущества в рамках отношений по комиссии (об этих этапах см. в комментарии к ст. 998 ГК). Указанные две обязанности состоят в том, что комитент должен осмотреть имущество и без промедления известить комиссионера об обнаруженных в нем недостатках. Основываясь на правиле об аналогии закона (ст. 6 ГК), следует заметить, что такие же действия комитент должен совершить и при возврате ему комиссионером ранее полученного имущества (при прекращении договорных отношений и в иных случаях).

В-третьих, комитент обязан освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения. Как отмечено в п. 2 Обзора практики по договору комиссии, правило абз. 4 комментируемой статьи регулирует внутренние отношения между комитентом и комиссионером и устанавливает обязанность комитента, которая может быть исполнена разными способами: например, путем перевода на комитента долга комиссионера перед истцом или непосредственного погашения комитентом этого долга. В судебно-арбитражной практике принято следующее правило в отношении подобного перевода долга: сама по себе анализируемая обязанность комитента не свидетельствует о том, что она может быть исполнена путем понуждения комитента к заключению договора о переводе на себя долга комиссионера перед третьим лицом .

———————————
См., например: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23 декабря 2009 г. N А42-6153/2008 // СПС «Гарант».

2. Другим частным примером возможной формы исполнения рассматриваемой обязанности может служить передача комиссионеру товаров потребительского назначения надлежащего качества, например, бытовой техники (п. 13 Обзора практики по договору комиссии). В последнем случае речь идет о ситуациях, когда комиссионер, исполняя комиссионное поручение, вступает в правоотношения купли-продажи с третьими лицами, являющимися потребителями, а в товарах, полученных комиссионером от комитента и проданных этим лицам, обнаружены недостатки. При этом если потребитель на основании ст. 18 Закона о защите прав потребителей предъявляет требование о замене товара ненадлежащего качества, то у комиссионера (продавца) возникает встречная обязанность заменить товар (совершить обмен). Передавая комиссионеру товар надлежащего качества для цели его дальнейшей передачи потребителю, заявившему указанное законное и обоснованное требование об обмене, комитент, по сути, принимает меры для освобождения комиссионера от его обязательств перед потребителем.