Обстоятельства упк смягчающие

Раскаяние — не признание вины

Новый УПК более гуманный, чем предыдущий: в нем смягчающие обстоятельства применяются без ограничений

№36 (1334) 23.09—29.09.2017

Андрей ИВАНЕЦ, адвокат, руководитель практики уголовного права и процесса ЮК «Юримекс»

Суд невідкладно розглядає угоду про визнання винуватості й повинен перевірити добровільність її укладення та розуміння підозрюваним наслідків.

Одной из безусловных новелл Уголовного процессуального кодекса 2012 года является уголовное производство на основании соглашений о примирении и о признании вины. Отдельно остановимся на соглашении между прокурором и подозреваемым о признании вины, поскольку в УПК предусмотрен институт освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. и для того, чтобы правильно определить, какой из указанных институтов целесообразно использовать для защиты интересов подзащитного, их надо четко различать.

За добровільної згоди

На перший погляд може здатися, що обидва інститути регулюють одні й ті ж правовідносини і дублюють один одного. Однак при більш ретельному вивченні їхніх ознак можна виявити ризку істотних відмінностей.

Для застосування обох інститутів обов’язковою і важливою умовою є відповідна поведінка підозрюваного. Це має бути не тільки фактичне визнання вини, а й активні дії, спрямовані на сприяння розслідуванню і розкриттю злочину.

Також вони можуть бути застосовані тільки після повідомлення конкретної особи про підозру й до моменту виходу судді у нарадчу кімнату для прийняття остаточного рішення. Крім того, обов’язковою є добровільна згода підозрюваного/обвинуваченого. Остаточне рішення про застосування зазначених інститутів або про відмову в цьому приймає суд.

Чітка фіксація

Законом не визначено чіткої форми фіксації факту активного каяття. По суті, підставою, що дозволяє слідчому, прокурору, судді дійти висновку про можливість звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям, є матеріали кримінального провадження, а саме — факти і обставини. Це можуть бути письмова заява або клопотання підозрюваного/обвинуваченого, його захисника щодо відшкодування та інших обставин, які свідчать про каяття, а також з проханням звільнити винного від кримінальної відповідальності.

Проте в законі передбачено, що факт визнання винуватості фіксується у відповідній угоді. Також ст.472 КПК визначає зміст такої угоди, яка складається і підписується обома сторонами і подається судді.

Роль слідчого, прокурора, судді…

Що стосується каяття, то за наявності передумов прокурор повинен отримати письмову згоду підозрюваного/обвинуваченого, скласти відповідне клопотання до суду, ознайомити з ним потерпілого. Суддя, отримавши документ, зобов’язаний його розглянути, а також перевірити, чи відповідає він дійсності і чи усвідомлюють сторони всі правові наслідки, після чого прийняти остаточне рішення.

Прокурор є одним із суб’єктів, які можуть ініціювати укладення угоди про визнання винуватості. Перед цим прокурор зобов’язаний роз’яснити підозрюваному/обвинуваченому його право укласти таку угоду, пояснити правові наслідки й механізми його реалізації. Після підписання угоди вона приєднується до матеріалів провадження і з обвинувальним актом надсилається до суду для прийняття остаточного рішення. У разі укладення угоди на стадії судового розслідування суддя зобов’язаний негайно приступити до її розгляду. Зокрема, суд перевіряє відповідність документа нормам закону, з’ясовує добровільність досягнутої угоди і розуміння підозрюваним/обвинуваченим правових наслідків.

Категорія кримінальних правопорушень

Угода про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, а також тяжких злочинів.

Крім того, укладення такої угоди можливе в разі вчинення підозрюваним/обвинуваченим особливо тяжких правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро, за умови викриття підозрюваним/обвинуваченим іншої особи у скоєнні злочину, віднесеного до підслідності НАБ, якщо така інформація була підтверджена доказами.

Частота застосування

У разі відповідності критерію тяжкості злочину, відсутності заперечень сторін провадження, підтвердження факту каяття, сприяння слідству і відшкодування збитків зазначається, що додаткові умови неможливості застосування угоди відсутні.

Угода про визнання винуватості може бути укладена тільки щодо тих злочинів, унаслідок яких збитки було завдано виключно державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди щодо уповноваженої особи юридичної особи, стосовно якої відкрите кримінальне провадження, а також у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

Каяття можна застосувати тільки один раз — за умови вчинення кримінального правопорушення вперше. А от визнання вини — необмежену кількість разів.

Повне відшкодування

Заподіяна шкода має бути компенсована в повному обсязі до моменту застосування інституту. Будь-які домовленості між сторонами, пов’язані з можливими діями або бездіяльністю щодо одна одної, не матимуть сили і не вплинуть на рішення. Останнє не може бути оскаржене у зв’язку з їх невиконанням.

Компенсація шкоди може бути розтягнута на певний період, можуть бути визначені її порядок і умови, що обов’язково вказується в угоді. Також можливе часткове відшкодування збитків, заподіяних державі. Невиконання умов досягнутої угоди може призвести до перегляду прийнятого на її підставі рішення, а в разі умисного ухилення від виконання — до притягнення до кримінальної відповідальності за ст.389 1 Кримінального кодексу.

Сприяння розслідуванню

Мова йде про повне сприяння розслідуванню і розкриттю злочину, скоєного підозрюваним/обвинуваченим. Воно може полягати в наданні правдивих свідчень, зазначенні місцезнаходження об’єкта злочинного посягання, наданні доказів тощо. Угода про визнання винуватості може передбачати не тільки дії, необхідні для застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям, а й обов’язки щодо сприяння в розкритті злочину, скоєного іншими особами. Це стосується злочинів, віднесених до підслідності НАБ. Таке сприяння можливе й після укладення угоди, про що обов’язково вказується в документі. Невиконання цих умов може призвести до перегляду прийнятого рішення й притягненню до кримінальної відповідальності за ст.389 1 КК.

Правові наслідки

У разі задоволення клопотання особа визнається такою, що вчинила правопорушення, але звільняється від кримінальної відповідальності й відбування будь-якого покарання. Фактично вона вважається такою, що не має судимості. Таке рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку. У випадку відмови в задоволенні клопотання кримінальне провадження передається на подальше розслідування з моменту, з якого воно було припинене у зв’язку з поданням клопотання.

У разі затвердження угоди постановляється вирок, за яким особа визнається винною. Їй обирається міра покарання або вона звільняється від відбування покарання з випробувальним строком, якщо це було визначено угодою. При цьому погашення судимості відбувається в загальному порядку. Такий вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку прокурором або підозрюваним/обвинуваченим у випадку призначення більш м’якого або суворішого покарання, ніж було передбачено угодою. Також підозрюваний/обвинувачений, його захисник можуть оскаржити вирок у разі укладення угоди без роз’яснення правових наслідків, а прокурор — у разі укладення угоди, яка не відповідає закону. Якщо особа відмовляється від укладення угоди, досудове або судове розслідування проводяться в загальному порядку.

Гуманні кроки

Безумовно, одночасне існування цих інститутів є проявом гуманності правосуддя і прагненням держави до досягнення цілей кримінального провадження.

Укладення угоди про визнання винуватості підозрюваним/обвинуваченим має низку переваг як для держави, так і для підозрюваного/обвинуваченого. Держава отримує повну або часткову компенсацію заподіяної шкоди, можливість закінчити кримінальне провадження в більш стислі терміни з економією часу і ресурсів, а також притягти до відповідальності інших осіб. Підозрюваний/обвинувачений у свою чергу — більш м’яке покарання, можливість його оминути або ж узагалі уникнути відповідальності. І якщо, за «старим» КПК, розкаятися можна було тільки один раз, а в подальшому розраховувати на каяття як на пом’якшувальну обставину, то новий кодекс подарував таку можливість з конкретними зобов’язаннями і гарантіями від держави без обмежень, тим самим зробивши ще один крок у бік гуманності правосуддя.

Статья 66. Обстоятельства, смягчающие наказание

1. При назначении наказания смягчающими обстоятельствами признаются:

1) явка с повинной, чистосердечное раскаяние или

активное способствование раскрытию преступления;

2) добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда;

3) совершение преступления несовершеннолетним;

4) совершение преступления женщиной в состоянии беременности;

5) совершение преступления вследствие стечения

тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств;

6) совершение преступления под влиянием угрозы, принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

7) совершение преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного неправомерными или аморальными действиями потерпевшего;

8) совершение преступления с превышением пределов крайней необходимости;

9) выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности

организованной группы или преступной организации,

соединенное с совершением преступления в случаях,

предусмотренных настоящим Кодексом.

2. При назначении наказания суд может признать

смягчающими и иные обстоятельства, не указанные в

части первой настоящей статьи.

3. Если какое-либо из обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотрено в статье Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, влияющего на его квалификацию, суд не может еще раз

учитывать его при назначении наказания в качестве

В данной статье указаны обстоятельства, смягчающие

наказание, а не ответственность, в отличие от УК Украины

1960 г. Новое название статьи подчеркивает необходимость

назначения более лояльного наказания при установлении

обстоятельств, перечисленных в настоящей статье, но в

пределах санкции, установленной статьи Особенной части

УК за конкретное преступление.

Рассмотрим эти обстоятельства:

1. Явка с повинной признается таковой, когда имеет

место добровольное заявление виновного о совершении

Органы следствия предлагают подозреваемым оформить

явку с повинной и в тех случаях, когда им уже были известны обстоятельства совершенного преступления и лицо

задержано именно в качестве подозреваемого. Однако в этом

случае такой документ не всегда может быть признан явкой с повинной, поскольку подозреваемый не добровольно,

а под определенным принуждением и давлением имеющихся и известных улик подтверждает свое участие в совершении преступления. Нельзя признать смягчающим

обстоятельством явку с повинной и в тех случаях, когда

виновный заявляет о совершенном им преступлении, заведомо зная о своем разоблачении.

Активное способствование раскрытию преступления

выражается в том, что виновный предоставляет органам

следствия информацию, до того им не известную (указывает на место нахождения орудий преступления, помогает

в организации и проведении следственных экспериментов, представляет вещественные доказательства и т.д.).

Изобличение других участников преступления и помощь в розыске имущества, добытого в результате совершения преступления, также являются формами активного способствования виновного в раскрытии преступления.

Для признания указанных обстоятельств смягчающими наказание важным остается совершение этих действий

добровольно, а не под давлением имеющихся улик.

2. Добровольное возмещение причиненного ущерба или

устранение причиненного вреда — добровольные действия,

направленные на заглаживание вреда. Это обстоятельство

свидетельствует о раскаянии виновного в содеянном, и

рассматривается, согласно комментируемой статье, как

обстоятельство, смягчающие наказание.

3. Статья 22 У К определяет возраст наступления уголовной ответственности. За абсолютное большинство преступлений, перечисленных в настоящем Кодексе, уголовная ответственность наступает в несовершеннолетнем возрасте. Таков уголовно-правовой критерий, и он является

Но закон не может не учитывать, что сознание подростка находится в стадии становления, и он порой не может

с полной ответственностью и ббъективностью оценить сложившуюся ситуацию, способен оказаться под влиянием

более агрессивно настроенных участников преступной

В комментируемой статье несовершеннолетие виновного указано как одно из обстоятельств, смягчающих наказание, при этом следует отметить, что данное обстоятельство не находиться в противоречии с Разделом XV

настоящего Кодекса, в котором излагаются только особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.

Сам факт совершения преступления несовершеннолетним обязывает суд тщательно проверить данные о его

личности, мотивы и цели совершенного им преступления

и при необходимости признать несовершеннолетие виновного обстоятельством, смягчающим наказание.

4. Беременность признается обстоятельством, смягчающим наказание виновной, прежде всего исходя из принципа гуманности, и диктуется заботой о здоровье ребенка и самой женщины. Порой беременность связана с повышенной раздражительностью, вспыльчивостью, и это

должно учитываться при назначении наказания, однако

в каждом конкретном случае указанное обстоятельство

подлежит тщательному исследованию и требует соответствующей оценки.

5. Тяжелое стечение личных, семейных или иных обстоятельств является категорией оценочной, и определяется оно только судом при исследовании всей совокупности обстоятельств, выявленных по делу.

Тяжелым стечением обстоятельств могут быть: заблуждение лица о степени опасности совершенного деяния, совершение преступных действий, явно не характерных для виновного (исключительно положительно характеризовался, добросовестно работал, учился, был

Условием для признания смягчающим такого обстоятельства, как совершение преступления в силу стечения

тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств, является совершение преступления, которое тесно связано с

признаваться, например, отсутствие средств для проживания — при краже чужого имущества; тяжелое заболевание самого виновного или его близких — при хищении

наркотических средств; плохие жилищные условия — при

даче взятки и т.д.

6. Совершение преступления под влиянием угрозы,

принуждения либо в силу материальной, служебной или

иной зависимости признается обстоятельством, смягчающим наказание, только в том случае, когда судом такая

зависимость или принуждение будут признаны имевшими место реально, а сами действия принуждаемого лица

будут вынужденными, поскольку его воля, как правило,

подавляется неправомерными действиями. Уголовная ответственность в этом случае наступает тогда, когда виновный мог противостоять неправомерным действиям, но по

каким-то причинам не сделал этого.

7. Сильное душевное волнение, вызванное неправомерным или аморальным поведением потерпевшего, связано, как правило, с состоянием аффекта виновного лица.

Внезапно возникшее сильное душевное волнение может

быть вызвано насилием, издевательством или тяжким

оскорблением со стороны потерпевшего и должно иметь

место непосредственно после указанных противоправных

действий. Состояние аффекта может быть вызвано также

длительным, систематическим нанесением побоев, издевательством, истязанием, психологическим давлением со

стороны потерпевшего. Указанные выше ситуации могут

иметь место как в отношении самого виновного, так и в

отношении его близких и должны расцениваться как обстоятельства, смягчающие наказание.

В то же время не следует признавать смягчающим на. казание обстоятельством факт сильного волнения или

возбуждения виновного, связанного с оскорблениями во

время ссоры, обоюдной драки, высказываниями жаргонного характера.

8. В настоящем Кодексе значительно расширены обстоятельства, исключающие преступность деяния. И если

лицо совершает преступление при нарушении условий

правомерности действий, указанных в ст.ст. 37-42 УК, уголовная ответственность наступает, однако эти обстоятельства признаются смягчающими наказание. Здесь важно

одно условие — они могут быть признаны смягчающими,

если не являются составной частью диспозиции статьи

Особенной части УК (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны; при превышении

мер, необходимых для задержания лица, совершившего

преступление, — ст. 118 УК; причинение тяжкого или

средней тяжести вреда здоровью при превышении необходимой обороны — ст. 124 УК и т.д.).

Превышение мер крайней необходимости в судебной

практике редко имеет место, но с учетом того, что при

этом предполагается устранение опасности, угрожающей

личности, охраняемым законом интересам общества и

государства суд должен рассмотреть при назначении наказания возможность признания данного обстоятельства

как смягчающего наказание.

9. Выполнение специального задания по предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы или преступной организации, сопряженное с совершением преступления, является в целом общественно полезной деятельностью, что необходимо учитывать при назначении наказания.

10. В ч.З данной статьи указывается, что если какоелибо из обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотрено в статье Особенной части в качестве признака, влияющего на квалификацию, суд не может еще раз его учитывать.

11. Следует учитывать, что данный перечень не является окончательным и суд вправе признать смягчающим

любое другое обстоятельство по своему усмотрению. При

этом в приговоре должно быть указано, какое обстоятельство признается смягчающим, и приведены доводы суда

по принятому решению.

В то же время суд вправе не признать какое-либо упомянутое в ст. 66 настоящего Кодекса обстоятельство смягчающим наказание. Таким правом суд может воспользоваться, если будет установлено, что виновный использует эти обстоятельства с целью уклонения от наказания

(ссылается на наличие малолетних детей, однако уклоняется от их воспитания; ссылается на мотив сострадания, однако решение о совершении определенных действий принято виновным по личному убеждению, не соответствующему факту сострадания; виновный указывает

на случайное стечение обстоятельств при впервые совершенном преступлении небольшой тяжести, однако добровольно и активно принимал участие в совершении преступлений и т.д.). В этом случае суд в приговоре должен

указать мотивы, по которым он не признает обстоятельства смягчающими наказание.

Если суд приходит к убеждению о наличии смягчающих обстоятельств и ссылается на них в приговоре, максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи

Особенной части настоящего Кодекса за конкретное преступление, назначено быть не может.

Статья 61 УК РФ. Обстоятельства, смягчающие наказание (действующая редакция)

1. Смягчающими обстоятельствами признаются:

а) совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств;

б) несовершеннолетие виновного;

г) наличие малолетних детей у виновного;

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания;

е) совершение преступления в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения;

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления;

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления;

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

2. При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и обстоятельства, не предусмотренные частью первой настоящей статьи.

3. Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 61 УК РФ

1. При наличии одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК, суд обязан смягчить наказание виновному в пределах санкции. Однако в самом законе не предусмотрен механизм влияния того или иного смягчающего обстоятельства на назначенное наказание.

2. Обстоятельства, смягчающие наказание, признаются таковыми с учетом фактических обстоятельств уголовного дела. Оценить то или иное обстоятельство как смягчающее — прерогатива суда. Например, наличие малолетних детей у виновного не может расцениваться как смягчающее наказание обстоятельство (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК), если осужденный совершил преступление в отношении своего ребенка, ребенка, находящегося на иждивении осужденного либо под его опекой, либо он лишен родительских прав.

Непризнание обстоятельства смягчающим наказание должно быть мотивировано в описательно-мотивировочной части приговора (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»).

3. Перечень смягчающих наказание обстоятельств не является исчерпывающим, и при назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и другие обстоятельства, не указанные в ч. 1 ст. 61 УК.

4. Как показывает судебная практика, наиболее часто в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суды учитывают:

— положительную характеристику личности виновного по месту работы, учебы или жительства;

— его отношение к работе, учебе и обществу;

— состояние здоровья виновного.

5. Если смягчающее обстоятельство, указанное в ч. 1 ст. 61 УК, предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК в качестве признака состава преступления, оно само по себе не может повторно учитываться как обстоятельство, смягчающее наказание.

Уголовный процесс
Сайт Константина Калиновского

Смирнов А.В. Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.В. Смирнова. СПб.: Питер, 2003. 1008 с.

Статья 73. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

1. При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:
1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.
2. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу есть предмет доказывания. В данной статье указаны не все обстоятельства, составляющие предмет доказывания по уголовным делам, а только те, которые в теории уголовного процесса принято называть главным фактом, поскольку от доказанности или недоказанности этих обстоятельств напрямую зависит решение вопроса об уголовной ответственности — главного вопроса уголовного дела. Кроме того, по конкретным делам подлежат доказыванию и другие фактические обстоятельства – т.н. доказательственные факты, – которые в своей совокупности позволяют сделать логические выводы о наличии или отсутствии обстоятельств главного факта. Круг доказательственных фактов может быть весьма широк, а сами они разнообразны, в связи с чем обычно не представляется возможным дать в законе их исчерпывающий перечень. К ним могут относиться, в частности, алиби обвиняемого (см. о нем пункт 1 комментария к ст. 5 настоящего Кодекса); идентичность объектов, представленных на экспертизу и образцов для сравнительного исследования, добросовестность свидетеля; добровольность дачи показаний; свободный или вынужденный характер отказа обвиняемого от защитника и т.д и т.п.

Помимо этого, ряд процессуальных действий и решений имеют свой специфический предмет доказывания. Так, подлежат доказыванию: основания для задержания подозреваемого (ч. 1 ст. 91), для избрания мер пресечения (ч. 1 ст. 97), для применения меры пресечения – заключение под стражу в исключительных случаях (ч. 1 ст. 108); неисполнение участниками уголовного судопроизводства их процессуальных обязанностей как основание для наложения на них денежного взыскания (ст. 117); основания для обыска (ст. 182), выемки (ст. 183), наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки (ст. 185), контроля и записи переговоров (ст. 186), очной ставки (ст. 192); основания для приостановления и возобновления предварительного следствия (ст. 208, 211); основания для проведения закрытого судебного разбирательства (ч. 2 ст. 241); наличие согласия обвиняемого с предъявленным ему обвинением и постановлением приговора без проведения судебного разбирательства (ст. 314); основания для решения вопросов, подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора (ст. 397, 398); факт нарушения уголовно-процессуального закона (ст. 381), факт установления Европейским судом по правам человека нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом РФ уголовного дела как основание для возобновления производства по делу ввиду новых обстоятельств (п. 2 ч. 4 ст. 413); обстоятельства, подлежащие установлению по делам в отношении несовершеннолетних (ст. 421), а также в отношениии лиц, указанных в ч. 1 ст. 433 (ст. 434). Вместе с тем, основания не всех из названных здесь процессуальных решений должны быть доказаны с полной несомненностью — некоторые из них могут быть установлены с той или иной степенью вероятности, достаточной для проведения соответствующих процессуальных действий. Например, для принятия решения о проведении обыска необходимы доказательства, дающие основание полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 182). В то же время, для принятия решения о выемке нужны доказательства, позволяющие знать точно, где и у кого находятся определенные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 183).

2. Доказываться может не только наличие, но и отсутствие указанных обстоятельств. Однако обязанность и бремя их доказывания распределяется между сторонами по-разному. По общему правилу бремя доказывания в уголовном процессе лежит на обвинителе. Более подробно см. об этом пункты 4, 5 комментарий к ст. 14 настоящего Кодекса.

3. Установление наличия некоторых из обстоятельств, входящих в предмет доказывания, может происходить не путем собирания и исследования доказательств, а путем констатации их общеизвестности (например, что в 3 часа пополудни летом в данной местности еще светло) или очевидности (в частности, то, что взрослый человек способен отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими). Однако такого рода обстоятельства могут быть поставлены под сомнение при представлении доказательств обратного. В этом случае они подлежат обязательной проверке путем доказывания.

4. Понятие события преступления в широком смысле охватывает совокупность всех признаков преступления. Однако в в пункте 1 части 1 настоящей статьи оно понимается в более узком значении. В него не включается виновность лица (п. 2), характер и размер вреда, причиненного преступлением (п. 4) и т.д. Термин «событие преступления» используется здесь для обозначения обстоятельств, относящихся к объекту и объективной стороне преступления. Вопрос об объекте преступления требует установления, кому причинен вред данным деянием, и на что было направлено преступное посягательство. Объективная сторона преступления может быть установлена также посредством доказывания обстоятельств, относящихся к самому деянию, его последствиям (которые не всегда выражаются в причинении конкретного вреда, например, в случае формальных составов преступления) и причинной связи между ними. При этом выясняется конкретное содержание события, определяемое его характеристикой в соответствующих нормах уголовного закона, конкретным способом совершения преступления, наличием и числом соучастников, временем и местом совершения инкриминируемого деяния. Время и место совершения преступления может иметь непосредственно квалифицирующее значение (например, незаконная охота в запрещенное для нее время года, нарушение уставных правил караульной, вахтенной службы и т.п.), в ряде случаев играет роль смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств, но чаще служит для необходимой конкретизации обвинения. Степень конкретизации самих времени и места события преступления зависит от характера уголовного дела. В одних случаях достаточно установить дни или день, в других необходимо точно доказать час и минуту совершения деяния. Без временной и пространственной локализации преступления обвинение нельзя считать доказанным. Так, не могут быть признанными законными такие формулировки обвинения, которые начинаются словами: «в неустановленное время, в неустановленном месте…» и т.д.

5. Понятие виновности лица в совершении преступления (п. 2) охватывает две группы обстоятельств: а) причастность лица к совершению преступного деяния, т.е. самоличность совершения его данным лицом; б) наличие вины – психического отношения лица к своему противоправному поведению и его последствиям, имеющего форму умысла или неосторожности. Мотив преступления – это непосредственная внутренняя побудительная причина преступного деяния (корысть, месть, наркозависимость, сексуальные побуждения и т.д.). Мотив должен быть установлен независимо от того, охватывается ли он соответствующим составом преступления, поскольку без этого невозможно определить степень общественной опасности преступления и личности виновного.

6. Доказывание обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого (п. 3), необходимо для индивидуализации уголовной ответственности либо имеет значение для установления обстоятельств, указанных в п. 5 – 7 комментируемой статьи. Круг обстоятельств, характеризующих личность включают в себя следующие их группы:

· социально-демографические признаки (фамилия, имя, отчество, пол, место жительства, возраст, семейное положение, профессия, образование и т. д.);

· социально-правовой статус личности (гражданство, место работы, должность, звания, государственные награды, наличие служебного иммунитета и т.п.);

· обстоятельства, характеризующие лицо как члена социальной общности (наличие иждивенцев, поведение в быту, на работе, отношение к моральным нормам и т.п.);

· физические и психо-физиологические признаки личности: наличие заболеваний, психических расстройств или иных болезненных состояний психики, алкогольная или наркозависимость и др.

Последняя группа обстоятельств позволяет, в частности, решать вопрос о вменяемости или невменяемости лица, совершившего деяние, запрещенное уголовным законом.

7. О доказывании характера и размера вреда, причиненного преступлением см. комментарий к ст. 42, 44, 54 настоящего Кодекса.

8. К обстоятельствам, исключающим преступность и наказуемость деяния (п. 5) относятся: необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения (гл. 8 УК РФ).

9. Обстоятельства, смягчающие или отягчющие наказание, предусмотрены соответственно ст. 61 и 63 УК РФ. Перечень обстоятельств, смягчающих наказание, не является исчерпывающим, поэтому они могут определяться сторонами и судом. Сложнее решается вопрос о бремени доказывания смягчающих наказание обстоятельств. Согласно ч. 2 ст. 14 на стороне обвинения лежит бремя доказывания обвинения, т.е. утверждения о совершении лицом деяния, заперещенного уголовным законом (п. 22 ст. 5). Часть вторая статьи 21 предусматривает обязанность прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя принимать меры к установлению события преступления и изобличению лиц, виновных в его совершении. Таким образом, по общему смыслу указанных норм, обвинитель не обязан доказывать лишь событие преступления и виновность лица в совершении преступления, но не смягчающие наказание обстоятельства, если они не охватываются соответствующим составом преступления. Однако ряд обстоятельств, относящихся к смягчающим, являются неотъемлемой частью события преступления (совершение преступления впервые, несовершеннолетие обвиняемого, совершение преступления в результате физического или психического принуждения, при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения, противоправность или аморальность поведения потерпевшего и т.д.) или процесса производства расследования по уголовному делу (явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления и т.д.), вследствие чего их доказывание также должно осуществляться обвинителем. Все прочие смягчающие обстоятельства подлежат обязательному доказыванию обвинителем методом «от противного», т.е. лишь в том случае, если в защиту подозреваемого или обвиняемого приводятся доводы о существовании этих смягчающих обстоятельств, либо если в процессе расследования и судебного разбирательства каким-либо иным образом обнаруживаются данные о них. Тогда, в силу указания ч. 2 ст. 14 нового Кодекса, бремя опровержения этих доводов и данных также лежит на стороне обвинения. Если же обвинитель не опровергнет существования смягчающих наказание обстоятельств, они считаются доказанными. Такой метод доказывания оправдан, т.к. для обвинителя было бы непосильной задачей по собственной инициативе выяснять весь неопределенно широкий круг смягчающих обстоятельств, находящихся за пределами события преступления и процесса расследования или судебного разбирательства. В сущности, на стороне защиты в этих случаях лежит если не бремя доказывания, то бремя выдвижения доводов о наличии части обстоятельств, смягчающих наказание.

Напротив, доказывание отягчающих обстоятельств целиком является обязанностью обвинителя. Их перечень является исчерпывающим, и они составляют неотъемлемую часть события преступления.

10. Обстоятельствами , которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности, служат фактические основания решений:

· об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным следующих раскаянием (ст. 75 УК РФ);

· об освобождении от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ);

· об освобождении от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки (ст. 77 УК РФ);

· об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности (ст. 78 УК РФ). См. о них комментарий к ст. 24 – 28 настоящего Кодекса.

· об освобождении от уголовной ответственности вследствие акта амнистии (ст. 84 УК РФ);

Обстоятельствами, которые могут повлечь за собой освобождение от наказания, являются фактические основания решений:

· об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ);

· о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ);

· о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо об освобождении от наказания в виде ограничения по военной службе военнослужащего, уволенного с военной службы, в порядке, установленном статьей 148 Уголовно-исполнительного кодекса РФ;

· об освобождении от наказания в связи с болезнью (ст. 81 УК РФ);

· об отсрочке отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82 УК РФ);

· об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора (ст. 83 УК РФ),

· об освобождении от наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу (ст. 10 УК РФ, п. 13 ст. 397 УПК РФ);

· об освобождении от наказания вследствие акта амнистии (ст. 84 УК РФ);

· об освобождении от отбывания наказания вследствие акта помилования (ст. 85 УК РФ);

· об освобождении от наказания несовершеннолетних с применением принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотренных ст. 90, 92 УК РФ.

Обстоятельства, смягчающие наказание в правоприменительной практике

Опубликовано в журнале «Советник юриста» №2 год — 2013

Воронин В.Н.,
аспирант кафедры уголовного права
ФГБОУ ВПО «Московская государственная
юридическая академия имени О.Е. Кутафина»

Важным в борьбе с преступностью является назначение справедливого, строго индивидуализированного наказания. Достичь же этого возможно путем выявления и учета при назначении наказания в полном объеме смягчающих обстоятельств. Причем при индивидуализации наказания важное значение имеют как смягчающие обстоятельства, указанные в ст. 61 УК РФ, так и не указанные в законе, но свидетельствующие о меньшей степени опасности преступного деяния и лица, его совершившего.

Что касается правил назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств, то один из основных вопросов – вопрос о том, обязан ли суд учитывать смягчающие обстоятельства при назначении наказания или нет. По этому поводу в юридической литературе существует несколько противоположных точек зрения.

Некоторые авторы полагают, что учет смягчающих наказание обстоятельств по конкретному делу является правом, а не обязанностью суда. Это мнение представляется спорным. Так, вряд ли можно согласиться с позицией Г.А. Кригера, который полагает, что суды в зависимости от характера и степени общественной опасности совершенного преступления могут вообще не принимать во внимание смягчающие обстоятельства при назначении наказания(1). Эта точка зрения вызывает возражения, потому что она невольно приводит к ограничению установленных законом гарантий в отношении лиц, совершивших преступление, представляющих большую общественную опасность. Принцип индивидуализации наказания осуществляется в отношении всех преступников, без каких-либо изъятий, исходя из характера совершенного преступления. Также нельзя забывать, что индивидуализация наказания тесно связана с принципом равенства всех граждан перед законом (ст. 4 УК РФ).

(1) Кригер Г.А. Наказание и его применение. – М., 1962. – С. 129.

Несомненно, верной представляется следующая точка зрения, принадлежащая Л.А. Долиненко: «…степень смягчения наказания будет зависеть от характера и степени общественной опасности содеянного, наличия отягчающих обстоятельств, которые могут как бы нейтрализовать действие смягчающих наказание обстоятельств, и тогда суд может назначить наказание, близкое к максимальной границе санкции, либо даже максимальное. Но во всех этих случаях суд должен обосновать: почему виновному назначается максимальная мера наказания при наличии в деле смягчающих обстоятельств»(1).

Исходя из смысла закона суд не может ограничиваться одной констатацией наличия в деле смягчающих обстоятельств, он должен их учесть. Учесть смягчающие обстоятельства – значит обязательно сослаться на них в приговоре. В соответствии с п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре» (в редакции от 06.02.2007) «суды не должны допускать фактов назначения наказания, которое по своему размеру является явно несправедливым как вследствие мягкости, так и вследствие суровости. При назначении наказания суд обязан учитывать характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного и обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность» (2). Исходя из этого «в приговоре необходимо указывать, какие обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности подсудимого, а также иные обстоятельства, характеризующие его личность, доказаны при разбирательстве уголовного дела и учтены судом при назначении наказания»(3). Таким образом, суд должен каждый раз указывать в приговоре, какие из обстоятельств были учтены при назначении конкретного вида и срока наказания виновному лицу, т. е. каждый раз излагать в приговоре мотивы избрания той или иной меры наказания. Поэтому наше мнение таково: учет смягчающих обстоятельств, указанных в законе, – обязанность суда, однако при отсутствии таких обстоятельств у суда есть право учесть в качестве смягчающих иные обстоятельства по своему усмотрению. Как уже отмечалось, учет, влияние этих обстоятельств не должны быть одинаковыми, а именно смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом, должны сильнее смягчать наказание, нежели те, что учитываются в качестве таковых по усмотрению суда. При отсутствии смягчающих обстоятельств соответствующая запись должна содержаться в приговоре.

Конечно, суды этими требованиями пренебрегают. К такому выводу мы пришли на основании проведения небольшого исследования 60 приговоров Московского городского суда, 45 приговоров Пресненского районного суда города Москвы за 2010–2011 гг., 50 кассационных определений Верховного Суда РФ.

При индивидуализации наказания суды в лучшем случае отражают в приговоре следующее: «При назначении наказания подсудимому N суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, его личность, роль в совершенных преступлениях и обстоятельства, влияющие на наказание». Также суды, как отмечено выше, допускают смешение таких критериев индивидуализации, как характеристика личности виновного и смягчающие обстоятельства, в каждом втором исследованном нами приговоре; выглядит это следующим образом: «При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также принимает во внимание данные о личности N.

Указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание подсудимого; отягчающих наказание Левицкого обстоятельств не имеется».

(1) Долиненко Л.А. Смягчающие ответственность обстоятельства по действующему уголовному законодательству и в судебной практике : учеб. пособие. – Иркутск, 1980. – С. 54.
(2) Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 7. – С. 2.
(3) Там же.

Можно сделать вывод, что суды не мотивируют в приговорах признание конкретных обстоятельств смягчающими на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, также они не дифференцируют те или иные обстоятельства, имеющие уголовно-правовое значение в качестве того или иного критерия выбора вида и размера наказания: в приговорах не указывается, относится ли оно к личности виновного смягчающим обстоятельством по характеру и степени общественной опасности деяния и др. Как мы проследили, суды в приговорах указывают на все обстоятельства комплексно, единым блоком, различая их лишь по направленности влияния на назначаемое наказание: если эти обстоятельства говорят в пользу подсудимого, суды называют их смягчающими, если против – отягчающими.

Также анализ судебной практики свидетельствует о том, что многие обстоятельства, признанные судами смягчающими, не обладают необходимыми для этого признаками и не могут быть по их значимости поставлены в один ряд с указанными в ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Отметим, что влияние смягчающих обстоятельств на конечную меру наказания в исследованных нами приговорах не поддается никаким закономерностям, а в основном оно очень незначительное. К подобным выводам приходят многие ученые; так, Т.В. Непомнящая отмечает, что при изучении уголовных дел, рассмотренных районными судами г. Омска и Омской области, ею была предпринята попытка установления зависимости срока назначенного наказания в виде лишения свободы от наличия или отсутствия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств… Но изучение приговоров… позволило сделать вывод, что невозможно проследить какую-либо зависимость(1).

Учет обстоятельств, смягчающих наказание, особенно важен при применении такой суровой меры наказания, как лишение свободы. Индивидуализируя наказание, суды должны постоянно помнить, что разница в сроках лишения свободы имеет большое значение как для самого осужденного, так и для всей судебной системы, призванной искоренить преступность, и здесь очень большое значение для индивидуализации наказания имеет гибкость санкций современного Уголовного кодекса, широкий простор между низшим и высшим пределом санкций.

Таким образом, суд обязан учитывать обстоятельства, смягчающие наказание, при его назначении. Если суд посчитал те или иные обстоятельства установленными, то он должен указать их в приговоре, мотивировав свои выводы, и данный учет должен реально отразиться на виде, сроке или размере наказания. Поэтому, если в конкретном уголовном деле при назначении виновному наказания суд ссылается на одно или несколько обстоятельств, смягчающих наказание последнего, но тем не менее назначает ему максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, то такой приговор подлежит отмене вследствие его явной несправедливости. Процессуальным основанием для отмены такого приговора является ч. 1 ст. 382 действующего УПК РФ.

Приведем примеры касаемо практики учета конкретных смягчающих обстоятельств. Так, применение смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 61 «Совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств» УК РФ противоречиво, толкование его разнообразно.

(1) Непомнящая Т.В. Проблемы назначения наказания / Т.В. Непомнящая, В.М. Степашин. – М. : ФОРУМ, 2012. – С. 126.

Как пишет М.Н. Становский, «с одной, стороны по ряду дел можно встретить признание таким обстоятельством лишь «совершение преступления впервые» либо «отсутствие у виновного судимости», а с другой – в качестве названного обстоятельства порой признается даже совершение впервые тяжкого или особо тяжкого преступления»(1). Однако в науке уголовного права единогласно признается, что данное смягчающее обстоятельство может признаваться судом таковым лишь при наличии трех взаимосвязанных условий: а) преступление совершено впервые; б) совершенное преступление относится к преступлениям небольшой или средней тяжести; в) преступление совершено вследствие случайного стечения обстоятельств.

Под впервые совершенным преступлением следует понимать как случаи, когда виновный никогда ранее не совершал преступлений, так и случаи, когда правовые последствия первого преступления, совершенного виновным, были аннулированы в силу законных оснований, т. е. к указанной категории относятся также лица, которые ранее совершали преступления, но в отношении которых истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 УК), истекли сроки давности обвинительного приговора (ст. 83 УК), если судимость с них снята вследствие актов амнистии (ст. 84 УК), помилования (ст. 85 УК), если судимость снята или погашена на общих основаниях (ст. 86 УК). «Таким образом, с юридической точки зрения совершением преступления впервые может считаться совершение фактически не первого преступления, если лицо не имеет судимости за ранее совершенные преступления», – отмечает А.В. Курц(2).

Вторым условием применения к виновному п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ является то, что совершенное преступление должно относиться к категории небольшой или средней тяжести. Указанный пункт ч. 1 ст. 61 действует в настоящее время в редакции Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, которым содержание этого смягчающего обстоятельства расширено за счет включения преступлений средней тяжести. Это новшество следует признать полезным и нужным исходя из тенденции либерализации уголовного законодательства и принципа гуманизма, тем более что по данным официальной статистики МВД в 2011 г. удельный вес преступлений небольшой и средней тяжести в числе зарегистрированных увеличился с 63,6% в январе – ноябре 2010 г. до 64,5%(3).

Следует признать необоснованным учет судом рассматриваемого смягчающего обстоятельства при назначении наказания лицу, совершившему тяжкое или особо тяжкое преступление, даже если оно совершено впервые и вследствие случайного стечения обстоятельств.

Так, Б., признанный в убийстве 3 декабря 2009 г. двух лиц – П. в связи с возникшими неприязненными отношениями и П.А. в связи с выполнением тем общественного долга, просит о смягчении наказания на основании п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Однако убийство двух лиц в силу ст. 15 УК РФ относится к особо тяжким преступлениям, а содеянное не явилось следствием случайного стечения обстоятельств(4).

(1) Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 1999. – С. 81.
(2) Курц А.В. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказания, по уголовному законодательству России : учеб. пособие. – Казань : Изд-во «Таглимат», 2005. – С. 37.
(3) mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_102022/
(4) Кассационное определение ВС РФ от 20 июля 2010 г. № 67-О10-50/СПС «КонсультантПлюс».

Однако следует упомянуть еще одно новшество, касающееся категорий преступления: тем же Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ введена ч. 6 ст. 15 УК РФ, которая гласит, что с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в ч. 3 настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в ч. 4 ст. 15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в ч. 5 ст. 15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы. В связи с указанным положением закона возникает вопрос, есть ли у суда обязанность учесть исследуемое смягчающее обстоятельство при изменении категории преступления. На наш взгляд, принимать решение об изменении категории преступления суд должен уже после избрания конкретной меры наказания, поскольку законодателем установлена зависимость изменения категории преступления от размера назначенного наказания. Следовательно, в приговоре речь об изменении категории должна идти в резолютивной части, сразу после размера срока назначенного наказания. А смягчающие обстоятельства оцениваются и устанавливаются судом непосредственно для избрания справедливой меры наказания, т. е. этот процесс предшествует избранию меры наказания. Поэтому у суда нет возможности учитывать смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при изменении категории преступления на категорию небольшой или средней тяжести. Стоит отметить, что в данной ситуации нет необходимости учитывать еще одно смягчающее обстоятельство, поскольку при изменении категории преступления имеет значение совокупность смягчающих обстоятельств, которые и так существенно понижают степень общественной опасности.

Третий элемент указанного смягчающего обстоятельства – случайное стечение обстоятельств – является категорией оценочной и определяется судом при исследовании всей совокупности обстоятельств, выявленных по делу.

Понятия случайного стечения обстоятельств законодатель не раскрывает. Наличие данного элемента должен выявить суд при исследовании всех обстоятельств дела. О.А. Мясниковым предложено следующее определение: «Под случайным стечением обстоятельств следует понимать совокупность факторов объективного и субъективного характера, в силу которых лицо преступило закон, без наличия которых с большей долей уверенности можно утверждать, что преступление не было бы совершено»(1).

Е.А. Мачульская, рассуждая об определении случайного стечения обстоятельств, указывает, что совершение преступления для такого лица является нехарактерным поведенческим стереотипом и «выбивается» из общего контекста всей его жизни (имеет положительные характеристики, добросовестно относится к работе, к людям, в целом является законопослушным гражданином). Примером случайного стечения обстоятельств могут быть конфликтная ситуация с потерпевшим, душевные переживания виновного, вызванные горем и неудачами. При дорожно-транспортных происшествиях суд может признать сложную дорожную обстановку случайным стечением обстоятельств. Однако в изученных нами приговорах Московского городского суда и Пресненского районного суда города Москвы за 2010–2011 гг. не встретилось ни одной ссылки на данное смягчающее обстоятельство.

(1) Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории, законодательстве и судебной практике. – М. : ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2002. – С. 56.

Примером может служить уголовное дело по обвинению П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ, который, не имея умысла на умышленное убийство, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, при попытке достать из чехла свой карабин допустил производство выстрела из заранее заряженного карабина в сторону сидящего на заднем сидении автомашины К.Ю., причинив тому тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, в результате которых тот скончался в больнице через непродолжительное время. При назначении наказания подсудимому суд учел смягчающее обстоятельство – совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств(1).

В данном примере суд установил все три элемента, однако, на наш взгляд, суд не указал, что именно явилось случайным стечением обстоятельств.

Достаточно распространенным в судебной практике является смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. «г» ч. 1 ст. 61 «Наличие малолетних детей у виновного» УК РФ. Ссылки на это смягчающее обстоятельство встречаются в 24,6% от общего числа ссылок на смягчающие обстоятельства, указанные в ст. 61 УК РФ.

В исследованных нами приговорах также часто отмечаются ссылки на указанное Обстоятельство(2).

Назначая наказание виновному, суд должен учесть количество детей, их возраст, состояние их здоровья, наличие взрослых в семье и т. д.

Понятие малолетнего лица, хотя и не закреплено в уголовном законодательстве, но прямо вытекает из определения несовершеннолетнего лица. Учитывая, что несовершеннолетними считаются лица в возрасте от 14 до 18 лет, то малолетним должно быть признано лицо, не достигшее к моменту совершения преступления 14-летнего возраста. Так как в качестве смягчающего обстоятельства предусмотрено наличие у виновного малолетних детей, а допустимым является лишь буквальное толкование уголовного законодательства, то смягчающим рассматриваемое обстоятельство может быть лишь при наличии у виновного малолетних детей в количестве двух и более.

Кроме того, как показывает изученная практика, суды учитывают данное обстоятельство без выяснения фактического участия виновного в вопросе воспитания и содержания детей. Нередко суды учитывают это смягчающее обстоятельство, несмотря на то что виновный состоит в разводе и не оказывает никакой помощи своим детям либо формально состоит в браке, но не принимает участия в воспитании и содержании детей. В этой связи целесообразно сместить законодательный акцент именно на роль виновного в воспитании и содержании детей. Поэтому было бы целесообразно изложить п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ в следующей редакции: «Наличие у виновного на воспитании или иждивении малолетнего ребенка».

Неоправданным следует признать и факт учета в качестве смягчающего обстоятельства наличия малолетних детей у виновного в случаях, когда 1) лицо не проживает с детьми, уклоняется от обязанности по их содержанию и воспитанию, 2) использует малолетних в целях своего паразитического существования (вовлекает в преступную или иную антиобщественную деятельность), 3) жестоко обращается с малолетними и т. п.(3)

(1) Приговор № 1-17 Ачитского городского суда Свердловской области от 05.04.2011/ГАС «Правосудие».
(2) Буланов А.Ю. Роль смягчающих обстоятельств при квалификации преступлений и назначении наказания / науч. ред. О.С. Капинус. – М. : Камерон, 2005. – С. 69.
(3) Становский М.Н. Назначение наказания. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 1999. – С. 267.

Под «наличием» детей законодатель имел в виду участие виновного в воспитании и содержании своих детей, иначе нельзя признать логичным смягчение наказания лицу, не имеющему никакого отношения к своим детям, кроме кровного родства.

Однако отсутствие кровного родства также затрудняет применение данного смягчающего обстоятельства. Суд кассационной инстанции признал доводы осужденного Виноградова о нарушении закона при назначении ему наказания необоснованными. Как следует из приговора, Виноградов в браке не состоит. В материалах дела данных о малолетних детях у Д.С. Виноградова также не имеется. Наличие у К. (сожительницы осужденного) малолетнего сына Т., который непродолжительное время проживал совместно с матерью и Виноградовым, не может являться смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «г» ст. 61 УК РФ. Намерение Д.С. Виноградова усыновить сына К., а также доводы о том, что к ребенку он относился как к сыну, устроил его в детский сад, также не свидетельствуют о наличии у Виноградова малолетнего ребенка на иждивении(1).

Следует отметить, что из буквального толкования п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ можно сделать вывод, что действующий уголовный закон признает смягчающим обстоятельством наличие у виновного двух и более малолетних детей. Между тем суды учитывают в качестве смягчающего обстоятельства наличие у виновного и одного малолетнего ребенка. Думается, что учет в качестве смягчающего наказание обстоятельства наличия у виновного одного ребенка является приемлемым, поскольку это также обусловлено гуманизмом и заботой о физическом и нравственном развитии детей.

Так, А. осужден по п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ к пяти годам лишения свободы; по п. «г» ч. 3 ст. 228–1 УК РФ – к десяти годам лишения свободы со штрафом в размере 400 000 руб.; по ч. 1 ст. 30 – п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ – к шести годам лишения свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Б.Д. Ахмедову назначено двенадцать лет лишения свободы со штрафом в размере 400 000 руб. в исправительной колонии строгого режима. В надзорной жалобе А. просит о смягчении наказания, ссылаясь на то, что судом не учтено смягчающее обстоятельство, а именно: наличие на иждивении у А. двоих несовершеннолетних детей; также он полагает, что сумма штрафа, подлежащего взысканию, является завышенной.

При назначении наказания суд не принял во внимание наличие у А. двоих несовершеннолетних детей, один из которых на момент рассмотрения дела являлся малолетним, что в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание. В ходе судебного разбирательства судом к материалам дела была приобщена выписка из истории, из которой видно, что сын А. – А.Б. – малолетний. Данное обстоятельство судом первой инстанции и при кассационном рассмотрении дела во внимание не принято. Смягчить А. наказание до десяти лет шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 000 руб. в исправительной колонии строгого режима(2). В итоге наказание смягчено на 2 года лишения свободы, и суд учел смягчающим обстоятельством наличие одного малолетнего ребенка.

(1) Кассационное определение ВС РФ от 26 августа 2010 г. № 59-О10-18 / СПС «КонсультантПлюс».
(2) Определение ВС РФ от 16 декабря 2010 г. № 53-Д10-26 / СПС «КонсультантПлюс».